Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Exxon Mobil Corporation

Data wejścia w życie Oświadczenia o ochronie danych: 21 grudnia 2001 r.
Ostatnia aktualizacja: 16 pazdziernika 2008.

Exxon Mobil Corporation i jej filie ("ExxonMobil") wyrażają swoją wdzięczność użytkownikowi za zainteresowanie Witryną oraz innymi witrynami pokrewnymi ExxonMobil oraz witrynami powiązanymi za pośrednictwem łącz. Zachowanie poufnego charakteru informacji użytkownika jest dla nas ważne, dlatego pragniemy, aby użytkownicy wiedzieli jakie procedury postępowania stosowane są do gromadzenia informacji od osób odwiedzających niniejszą Witrynę oraz w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. Użytkowników prosimy o zapoznanie się z wszystkimi częściami lub stronami odwiedzanej przez nich Witryny. Określone części lub strony Witryny mogą zawierać zmodyfikowane zasady Oświadczenia o ochronie danych osobowych, które odnoszą się do korzystania przez użytkownika z danej części lub strony, na przykład, określone aplikacje mogą wymagać podania przez użytkownika dodatkowych informacji.
 
Informacje i ich wykorzystanie
Kiedy ktoś odwiedza Witrynę, nasze serwery sieciowe automatycznie zbierają informacje pozwalające Witrynie komunikować się z komputerem odwiedzającego podczas jego korzystania z witryny. Ponadto monitorujemy takie informacje, jak: liczba odwiedzin witryny, części witryny wybierane przez odwiedzających, adresy IP (adres internetowy przypisany do komputera użytkownika przez dostawcę usług internetowych – ang. ISP), typ domeny, typ przeglądarki (np. Netscape lub Internet Explorer), data i godzina wizyty. Informacje tego typu wykorzystujemy do celów statystycznych, co pozwala nam na lepsze zaprojektowanie Witryny i zarządzanie nią. Informacje tego typu nie zawierają danych osobowych, które umożliwiałyby nam ustalenie tożsamości lub miejsca pobytu poszczególnych odwiedzających.
 
Obawy o zachowanie poufnego charakteru informacji dotyczą głównie danych osobowych, tj. informacji, za pomocą których możliwe jest ustalenie tożsamości danej osoby, takie jak imiona i nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów. Jeśli użytkownik podczas wizyty na Witrynie wprowadzi ustawienia personalizujące Witrynę, wypełni formularz zamówienia lub udzieli nam innych informacji, to rezultatem może być udostępnienie nam swoich danych osobowych. Dane te mogą zostać przez nas zebrane i użyte w celu zaoferowania użytkownikowi produktów i usług, wystawienia rachunku za zamówione przez niego produkty i usługi, przesyłania informacji o produktach i usługach, które mogą go zainteresować lub do komunikacji z użytkownikiem w innych celach. Dane osobowe mogą być również wykorzystane w celu zorganizowania szkoleń oraz uzyskania od ich uczestników oceny kursów, jak również samooceny w zakresie umiejętności i kwalifikacji, co pozwoli na określenie i usprawnienie zajęć szkoleniowych.
 
Zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami zamieszczonymi w rozdziale „Przekazywanie informacji stronom trzecim”, nie rozpowszechniamy, ani nie sprzedajemy danych osobowych stronom trzecim po to, aby umożliwić im przesyłania użytkownikowi informacji o oferowanych przez nie produktach i usługach; ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w rozdziale „Wycofanie/modyfikacja danych”, podejmiemy właściwe starania w celu usunięcia danych osobowych użytkownika z naszej bazy danych i przerwania dalszej korespondencji z naszej strony. Jeśli użytkownik poinformuje nas o tym, że przekazane wcześniej do naszej witryny dane osobowe przestały być aktualne, podejmiemy właściwe starania w celu wprowadzenia stosownej korekty. W celu usprawnienia naszych starań, prosimy użytkowników o poinformowanie nas o okolicznościach, w jakich przekazali nam swoje dane osobowe, np. w związku z promocją konkretnego produktu lub usługi.

Informacje umieszczane na komputerze użytkownika
Podczas przeglądania naszej Witryny lub korzystania z niej, na komputerze użytkownika mogą zostać umieszczone pewne informacje identyfikujące (ang. "cookie"). Informacje te ułatwiają dostosowywanie opcji Witryny do potrzeb użytkownika oraz uwalniają go od konieczności ponownego wprowadzania danych użytkownika przy każdej kolejnej wizycie. Użytkownik może, jeśli zechce, usunąć te informacje ze swojego komputera lub je zablokować. (Instrukcje usunięcia informacji „cookie” znajdują się w „Pomocy” lub w instrukcji obsługi)
 
Informacje udzielane przez nieletnich
Niniejsza Witryna zawiera informacje, które mogą stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania dla osób nieletnich, jednakże ExxonMobil nie stara się za pośrednictwem Witryny gromadzić danych osobowych od osób ani o osobach poniżej 17-go roku życia
 
Hiperłącza
Niniejsza Witryna zawiera łącza do witryn, które nie są własnością ExxonMobil, nie są kontrolowane ani zarządzane przez Firmę. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane w nich zasady i procedury ochrony danych osobowych, ani nie udzielamy gwarancji odnośnie procedur ochrony danych osobowych w tych witrynach. Nie ponosimy też odpowiedzialności za zasady i procedury obowiązujące w witrynach, za pośrednictwem których użytkownik wszedł na naszą Witrynę. Należy zapoznać się z zasadami ochrony danych innych witryn i w razie obaw lub pytań - skontaktować się z ich operatorami.
 
Przekazywanie informacji stronom trzecim
Utrzymywanie łączności z użytkownikiem za pośrednictwem Internetu oraz przesyłanie informacji, produktów i usług przy wykorzystaniu metod pozainternetowych wprowadza konieczność przekazywania danych osobowych użytkownika i posługiwania się nimi przez osoby trzecie. Jednakże ExonMobil nie rozpowszechnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych swoich użytkowników z zamiarem umożliwienia im przesyłania użytkownikowi informacji o ich produktach i usługach.
 
Korzystamy z usług innych firm i osób, którym przekazujemy sprawowanie pewnych funkcji w naszym imieniu. Przykładem oddelegowanych funkcji są między innymi realizacja zamówień, dostawy, wysyłanie przesyłek pocztą konwencjonalną i pocztą elektroniczną, usuwanie powtarzających się informacji z list klientów, analizowanie danych, udzielanie pomocy marketingowej, przetwarzanie transakcji płatności kartą kredytową oraz obsługa klienta. Firmy i osoby te posiadają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych im funkcji, lecz nie mogą wykorzystywać tych danych do innych celów.
 
Dane osobowe gromadzone przez ExxonMobil mogą być przekazywane różnym oddziałom lub filiom na całym świecie, co może oznaczać przekazywanie tych danych z krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (E.E.A.) do krajów spoza E.E.A. Udostępniając swoje dane w Witrynie, odwiedzający udziela formalnej zgody na opisane wyżej przekazywanie danych, w tym transgraniczne transmisje danych objętych zasadami niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych
 
Informacje poufne
ExxonMobil nie stara się gromadzić poufnych informacji od osób odwiedzających naszą Witrynę, chyba że jest to wymagane przepisami, na przykład, w związku z rekrutacją lub zawarciem stosunku pracy. Na poufne informacje składa się kilka rodzajów danych związanych z rasą lub pochodzeniem etnicznym, zapatrywaniami politycznymi, religią lub innymi poglądami, członkostwem w związkach zawodowych, zdrowiem fizycznym i psychicznym, życiem seksualnym lub karalnością. Użytkownik nie powinien udostępniać poufnych informacji tego typu. Jednakże w przypadku udzielenia tego typu informacji, ExxonMobil przyjmuje formalną zgodę użytkownika na korzystanie z tych danych na zasadach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub na zasadach określonych przy udzielenia tych informacji.

Wycofanie/modyfikacja danych
Użytkownik może zwrócić się o usunięcie lub modyfikację swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość poczty elektronicznej do właściwego działu – pod adres zamieszczony w rozdziale „Kontakt”. Podejmiemy właściwe starania w celu spełnienia prośby użytkownika. Jak wspomniano wyżej, podanie informacji o okolicznościach, w których użytkownik udostępnił nam swoje dane osobowe jest dla nas bardzo pomocne.

Warunki korzystania z Witryny, komunikaty i modyfikacje
Jeśli użytkownik decyduje się na odwiedzenie naszej Witryny, wizyta taka oraz wszelkie kwestie sporne wynikające
z zabezpieczenia danych osobowych użytkownika podlegają zasadom określonym w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych oraz w Ogólnych zasadach korzystania z Witryny, włącznie z ograniczeniami dotyczącymi odszkodowań, rozstrzygania sporów i zastosowania przepisów prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do tego oświadczenia w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Kontakt z działem ds. relacji z klientami ExxonMobil
Pytania dotyczące treści niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych prosimy kierować do ExxonMobil Global Privacy Office (Globalne Biuro ds. ochrony danych osobowych ExxonMobil) na adres:
ExxonMobil Global Services Company
Attn: Global Privacy Office
Esso Petroleum Company Limited
Mail Point 6
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
UK
KT22 8UX


Pytania dotyczące procedur stosowanych w Witrynie i interakcji użytkownika z witryną prosimy kierować do działu ds. relacji z klientami:
Exxon Mobil Corporation
Attention: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049
E-mail
 
W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do treści niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, zmiany te umieścimy na niniejszej stronie oraz uaktualnimy datę wprowadzenia modyfikacji we wstępie Oświadczenia. Zachęcamy użytkowników do regularnego odwiedzania strony zawierającej Oświadczenie o ochronie danych osobowych w celu zapoznania się z jej uaktualnionymi wersjami.