Terms & Conditions

Exxon Mobil Corporation

Effective Date of Privacy Statement: December 21, 2001
Last Updated: October 16, 2008. 
 
 

WEB SİTESİ
GENEL KULLANIM ŞARTNAMESİ
ÖNEMLİ! ANLAŞMANIN TAMAMI DİKKATLE OKUNMALIDIR
 
Bu metindaki hiçbir bilgi, yerel tüzel kişilerin kurumsal bağımsızlığını geçersiz kılma amacı ile yazılmamıştır. Bu metinde tartışılan iş ilişkilerinin bir rapor verme bağlantısını temsil etmesi gerekmemekle birlikte, sözü edilen ilişkiler bir işlevsel kılavuzluğu, görev anlayışını ya da hizmet ilişkisini yansıtabilir. Bu metinde bir yerel tüzel kişinin hissedarlarca göz önünde bulundurulması söz konusu olduğunda, harekete geçme sorumluluğu yerel tüzel kişinindir.
 
ExxonMobil (ABD) , aralarında ExxonMobil, Exxon, Esso ve Mobil olmak üzere çok sayıda iştirak şirketine sahiptir. ExxonMobil bu Web sitesini doğrudan veya dolaylı iştirak etmiş olduğu şirketlerin Kullanımına sunmuştur. Kullanıma sunulan Web sitemizde sözkonusu iştirak şirketleri ve şirket gruplarına, hitaben kullanımı kolaylaştırmak amacıyla ‘anonim şirket, şirket, biz ve onun’ gibi kısaltılmış ifadelere de yer verilmiştir. Yine aynı amaçla global veya bölgesel iş hatlarına hitaben kısaltılmış ifadeler sitemizde yer almaktadır. Buna benzer şekilde, ExxonMobil şirketinin binlerce müşteri, tedarikçi firma, hükümet ve başka kuruluşlarla iş ilişkileri yürüttüğü gerçeğinden yola çıkılarak ExxonMobil’in sözkonusu şirketlerle yürüttüğü ortak etkinlik ve amaçları kapsayan iş ilişkilerine yönelik olarak ‘bağlı şirket, yan şirket, ortaklık, ortak müteşebbis ve ortak, iştirak’ gibi terimler kullanılmıştır. Ancak bütün bu şirketler kendi nam ve hesaplarını ticari faaliyet sürdüren bağımsız şirketlerdir. Bu Genel Kullanım şartnamesinde ki hiçbir ibare bu kuralı ortadan kaldıracak şekilde yorumlanamaz. Bu şirketlerin Web sitesini kullanarak yaptıkları faaliyetlerden dolayı ExxonMobil’ in bir sorumluluğu yoktur.
 
Aşağıda maddeleri verilmiş olan kullanım şartnamesi kurallarını kabul ettiğiniz andan itibaren anlaşma uyarınca ExxonMobil ile iştirak şirketleri (ExxonMobil veya Şirket) tarafından hizmetinize sunulan bu Web sitesi ile diğer ilintili ExxonMobil sitelerine (Site) ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan belirli bazı servisler, arayüzler ve işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmış olacaksınız. Bu Site ve Servisleri kullanıyor olmanız, Genel Şartname kurallarını kabul ettiğiniz anlamını taşımaktadır. Şartnameyi kabul ettiğiniz andan itibaren sözkonusu Genel Şartname, ExxonMobil ve sizin aranızda bu Web Sitesinin ve Servislerinin kullanımı üzerinde bağlayıcı bir anlaşma (Anlaşma) niteliği kazanmış olacaktır. Genel Şartname kurallarınca öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Site veya Servislerini kullanmayınız.
 
1) Değişiklikler ile Özel Madde ve Koşullar Ekleme
 
ExxonMobil, istenilen herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Genel Şartname üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikler ve eklenen maddeler anlaşmayı yapan taraflar üzerinde bağlayıcı olduğundan, en son Genel Şartname hükümlerinden haberdar olunması için bu Sitenin düzenli olarak ziyaret edilmesi gerekmektedir. Bu Site ve Servislerini, yapılabilecek bu tarz değişikliklerden sonraki kullanımınız, sözkonusu hüküm değişikliklerini Kabul ettiğiniz anlamını taşır.
 
Site üzerindeki her sayfayı kontrol etmeniz tavsiye edilir. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir. Sözkonusu hüküm ve şartlar üzerinde de herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Site üzerindeki bu yerleri, yapılabilecek bu tarz değişikliklerden sonraki kullanımınız, sözkonusu özel hüküm ve şartları kabul ettiğiniz anlamını taşır.
 
2) Sitenin Kullanımı
 
A. Site Güvenliği. Site ve Servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallerde hakkınızda cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası tarafımızdan soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde soruşturmayı yürütecek ilgili yasal kurumlarla işbirliğine gidilecektir. Site servislerinin güvenliği, herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, aşağıda belirtilen koşullarda ihlal edilmiş sayılacaktır:
 
 
Kullanıcının, erişim yetkisi bulunmayan bir sunucu ya da hesaba oturum açması ya da oturum açma girişiminde bulunması;
Kullanıcıya ait olmayan ya da kullanıcının kullanımına sunulmayan verilerin ele geçirilmesi ya da yetki dışı servislerden yararlanılmaya çalışılması;
Herhangi bir sistem, alt sistem ya da iletişim ağı içinde izinsiz veri araştırması yapılması, verilerin taranması veya sistem güvenliğinde açık nokta bulma girişiminde bulunulması;
Geçerli yetki olmaksızın güvenlik ya da yetkilendirme sistemleri üzerinde tahrifatta bulunulması, ‘hacking’ girişimi, değişiklik yapılması veya başka şekillerde sistemin yasa dışı ihlallerle bozukluğa uğratılması;
Bir bilgisayarı ya da Sitenin veya Servislerinin işletimini bozacak, zarar verecek, tahrip edecek veya engelleyecek yönde ve içerikte virüslü (Truva atı –‘Trojan Horses’, solucan-‘worms’, saatli bomba-‘time bombs’, cancelbots vb.) ya da başka bilgisayar programlama rutinlerinin kullanılması;
Herhangi bir sistem, veri ya da bilgiye müdahale edilmesi, çalışmasının engellenmesi ya da ele geçirilerek deşifre edilmesi; ya da
Hiçbir sınırlama olmaksızın, herhangi bir bilgisayar sisteminin aşırı yüklenmesini sağlayacak bir iletişim ağı trafiği oluşturularak (‘overloading’, ‘flooding’, ‘mailbombing’) sistemin çalışmaz duruma gelmesine neden olacak yollara başvurulması ve hatta bilgisayar sisteminin çökertilmesi (‘crashing’) yoluyla herhangi bir kullanıcı, ana makina (host) ya da iletişim ağına servis sunulmasının önlenmesi.
 
 
B. "Spam" ve Benzeri Eylemler. Bir ya da daha fazla e-posta grubuna (tek bir e-posta adresi altında birleştirilmiş iki ya da daha fazla e-posta adresine) istenmediği halde aynı ya da benzer içerikli e-posta mesajları, toplu ticari reklamlar ya da zincir mektuplar gönderilmesi yasaktır.
 
C. Hak İhlali. Site ve Servislerinin, başkasının yayın hakkı, ticari marka, patent ya da diğer mülki haklarını usulsüzce ele geçirmek için kullanılması yasaktır. Site ve Servislerini bir başkasının yayın, ticaret, patent veya mülki haklarını ihlal edecek yönde kullandığı tespit edilen kişilerin Site ve Servis erişimini sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. Bu ihlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve şirketimize mahkeme kararı gereğince zarar tazminatı olarak para cezasına çarptırılabilir.
 
D. Yasaklanan Diğer Eylemler. Site ya da Servislerinin kullanımı kapsamında yapılması yasak olan diğer eylemler aşağıdaki gibidir:
 
 
Site ya da Servislerini kullanarak yasa dışı, zarar verici; rahatsız ve taciz edici; karşıdakini yerici, iftira, tehdit ya da nefret duyguları içerikli veya başka şekillerde sakıncalı her türlü materyalin, çocukları istismar edici ya da başkalarının özel hayatlarına veya başka haklarına tecavüz edici ya da ExxonMobil’in tamamen kendi inisiyatifi altında Site ve Servislerinde kullanılmaması ve gönderilmemesini öngördüğü her türlü materyalin posta, e-posta ya da başka bir yolla gönderimi;
Karşı tarafla herhangi bir iletişimde bulunmak istemediğini bildirmiş kişilere e-posta göndermeye devam etme;
1) Yürürlükteki herhangi bir yasa ya da hükmü ihlal edecek ya da 2) hakkında kamu davası açılmasına sebebiyet verecek bir davranışta bulunma veya bu davranışa teşvik;
Site ya da Servislerinin işlerliğine zarar verici bir davranışta bulunma;
E-posta ya da başka posta araçlarında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşun adını haksız şekilde kullanma; kimliğini veya şirket adını her ne şekilde olursa olsun yanlış bildirme veya tanıtma, TCP/IP paketi başlık bilgilerinin herhangi bir bölümünde sahtecilik yapma, silme ya da değişiklik yapma;
Yanıltıcı bağlam-içi ticaretle uğraşma; ya da
Yukarıda sözü edilen eylemlerin yapılmasına izin verme ya da yapılmasına yardımcı olma.
 
 
E. Kullanıcı Materyallerinin İçeriği. Site ve Servis kullanıcılarının dikkatli, makul ve sağduyulu hareket etmeleri gerekmektedir. Kullanıcı, Site ve Servislerine yerleştirdiği, ilettiği veya bu Site ve Servisleri aracılığıyla gönderdiği her türlü materyalden sorumludur. Kullanıcı, Site ve Servislerine ilettiği veya bu Site Ve Servisleri aracılığıyla gönderdiği her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve sözkonusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olduğunu bu anlaşma gereğince kabul ve garanti etmiş sayılmaktadır. Kullanıcının ister halka açık isterse özel olarak göndereceği her türlü bilgide (herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, veri, metin, yazılım, müzik, ses kaydı, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya başka her türlü materyal) sorumluluk tamamen kendine aittir.
 
F. Kullanıcı bu anlaşmayla, bu Site ya da Servisleri aracılığıyla elde edeceği bilgiden doğacak her türlü riski üzerine almış olacaktır.
 
G. Kullanımda Kural İhlalinin Doğuracağı Sonuçlar. Bu anlaşmaya uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişimi olması durumunda, sistemde mevcut bilgilerinizi reddetme ya da silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Site ve Servislerine erişiminizi askıya alma ya da sonlandırma hakkımız (zorunlu olmamakla birlikte) tamamen şirket inisiyatifimiz içinde saklıdır. Bu anlaşmanın sizin adınıza hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması ya da doğrudan ihlali durumunda, anlaşmayı ihlal etmiş kabul edileceksiniz. Ayrıca, bu anlaşmayla yapılması yasaklanmış herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirmek amacıyla başka bir şirketin servislerinin kullanılması, eğer diğer şirket servisinin bu şekilde kullanımının Site ve Servislerimize herhangi bir şekilde olumsuz etkide bulunacağı kanaatine varılması durumunda, anlaşmanın ihlali olarak kabul edilecektir.
 
H. Lisans Hakkı Mahrumiyeti. Bu Site ve Servislerinin kullanıcıları, ExxonMobil şirketinin Her türlü patent hakkı, veya gizli ticaret hakkı çerçevesinde şu anda ve bundan sonrası için sahibi olduğu veya idare ettiği, yazılı veya sözlü hiçbir lisans hakkına sahip değildir.
 
I. Link Bağlantısı Kurma. ExxonMobil’in önceden verilmiş yazılı izni olmadan bu siteye link bağlantısı gerçekleştirilemez. Ticari amaçlar dışındaki kişisel kullanımlar ya da ExxonMobil ürün siparişi için, her türlü yayın hakkı ya da ticari marka bilgisini silmemek ve değiştirmemek kaydıyla, bu Sitedeki bilgiler bilgisayara yüklenip yazılı bir kopyası alınabilir. Yukarıda açıkça belirtilen amaçlar dışında, bu Sitenin hiçbir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dahil olmak üzere), çoğaltılamaz , dağıtılamaz, yayımlanamaz ya da içeriği değiştirilip tahrip edilemez.
 
3) Ticari Marka ve Yayın Hakkı
 
ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, ve diğer bazı marka, ticari marka ve servis markaları ExxonMobil ve bağlı şirketlerinin markalarıdır. ExxonMobil’e ait markaların tümü bu Sitede yer almamaktadır ve ayrıca bu Sitede adı geçen ürün ve servislerin tamamı her ülkede satışa sunulmamaktadır. Ürün ve servislerimizin bir kısmı bazı ülkelerde yerel ticari markalar kullanılarak pazara sürülmüş olabilir. Sözkonusu kurumlar veya bu kurumlara ait ürün ve servislere değinildiği takdirde, üçüncü kişilerin markaları Sitemizde yer alabilmektedir.
 
Bu Sitedeki markaları A’dan Z’ye görüntülemek için tıklayın.
 
Kullanıcı, bu Sitede er alan ve yayın hakkı ExxonMobil’e ait olan materyalleri, ilgili sayfa ya da dokümanda değişiklik yapılmadan, sayfa başı ve sayfa sonu bilgiler, feragat ve diğer bilgiler tam eksiksiz olacak şekilde başka kullanıcılara iletebilir, dağıtabilir ve/veya fotokopi yoluyla çoğaltabilir. Ancak bu dokümanlar bir başka Web sitesine kopyalanamaz.
 
 
 

4) Gizlilik Sözleşmesi
 
ExxonMobil ve iştirak şirketleri, (“ExxonMobil”) bu Web Sitesine ve diğer ilgili ya da link bağlantılı ExxonMobil sitelerine (Site) göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder. Gizlilik hakkınız bizim için önemli bir unsurdur ve Sitemize gelen ziyaretçilerimizden aldığımız bilgilerin ne olduğu ve bu bilgilerden ne şekilde yararlandığımız hususunda sizleri aydınlatmak istiyoruz. Lütfen bu Sitede ziyaret ettiğiniz her bölümü ve sayfayı kontrol ediniz. Sitenin bazı bölüm ve sayfalarında bu bölümün kullanımıyla ilgili olarak Gizlilik Sözleşmesinde değişiklikler yapılmış olabilir; örneğin, bazı uygulamalar için sizden daha fazla bilgi istenebilir.
 
Bilgiler ve Kullanımları
Sitemiz bir kullanıcı tarafından ziyaret edildiğinde, web sunucularımız sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanısıra sitemize yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin Sitenin hangi bölümlerini tercih ettiği, IP adresi (İnternet Servis Sağlayıcınız tarafından bilgisayarınıza atanan İnternet adresi), domain tipi, browser tipi (örn. Netscape ya da Internet Explorer), tarih ve saat gibi bilgiler de tarafımızdan izlenmektedir. Bu bilgiler, Sitenin yönetiminde ve tasarımında kullanılan istatistiksek veriler olarak kullanılmaktadır. Bu bilgiler, siteyi ziyaret eden kişilerin kimlikleri ve yerlerini bulabileceğimiz kişisel bilgileri içermemektedir.
 
Gizlilik kapsamındaki konularda daha çok Kişisel Bilgiler, yani kişinin adı, adresi, e-posta adresi ve telefon numarasının bulunabileceği bilgiler üzerinde durulmaktadır. Siteyi ziyaretiniz sırasında bir sipariş formu doldurmanız, bir yarışmaya katılmanız ya da başka birtakım bilgileri vermeniz durumunda bize Kişisel Bilgilerinizi vermiş olursunuz. Bu Kişisel Bilgiler tarafımızdan toplanarak size ürün ve servis sağlamada, talep ettiğiniz ürün ve hizmetlere karşılık sizi faturalandırmamızda, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetleri size pazarlamada ya da sizinle başka amaçlarla iletişim kurmamızda kullanılmaktadır.  Kişisel Bilgiler, eğitim yönetimi ve eğitim olanakları sağlamak için de kullanılabilmekle kalmayıp ayrıca eğitim etkinliklerini belirlemek ve iyileştirmek amacıyla katılımcılardan kurs değerlendirmeleri, beceri ve yetkinlikler hakkında bireysel değerlendirmeler de edinilir.
 
İleride, “Üçüncü Kişilere Bilgi Aktarımı” bölümünde de açıklandığı gibi, ürün ve servislerini size pazarlayabilmeleri için üçüncü kişilere Kişisel Bilgilerinizin tarafımızdan dağıtılması ya da satılması sözkonusu değildir; ayrıca, Bilgi Silme/Değiştirme bölümünde de açıklandığı üzere, makul bir sure içinde kişisel bilgileriniz veri tabanımızdan silinerek ileride tarafımızdan size haber aktarılması önlenmiş olmaktadır. Sitemize daha önceden sunmuş olduğunuz bilgilerin artık geçerli olmadığını tarafımıza ilettiğiniz takdirde gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.
 
Bilgisayarınıza Yerleştirilen Bilgiler
Siz Sitemize göz gezdirirken ya da kullanırken bilgisayarınıza (yaygın tabiriyle “cookie” olarak bilinen) bazı bilgileri yükleyebiliriz. Yüklenen bu bilgiler sayesinde Siteyi ziyaretiniz özelleştirilmiş olur ve Siteyi her ziyaretinizde kişisel bilgilerinizi yeniden girmek zorunda kalmazsınız. İstediğiniz takdirde bu bilgileri bilgisayarınızdan silebilir ya da bloke edebilirsiniz. (Gerekli bilgi için ‘yardım’ ekranına ya da kullanım kılavuzuna bkz.)
 
Çocuklardan Bilgi Alımı
Sitemizde özellikle çocukların ilgisini çekecek bilgiler mevcuttur, ancak ExxonMobil Sitesinde 17 yaş ve altındaki kullanıcılardan Kişisel Bilgi talep edilmemektedir.
 
Üstlinkler
Bu Sitede, ExxonMobil’in sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği sitelere link bağlantıları bulunmaktadır. Bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızdan sözkonusu sitelerin gizlilik kapsamındaki uygulamaları hakkında herhangi bir garanti verememekteyiz. Yine aynı şekilde, link bağlantısını kullanarak Web sitemize ulaştığınız sitelerin de izledikleri politika ve uygulamalardan sorumlu tutulamayız. Diğer sitelerin gizlilik politikalarını kontrol etmenizi ve herhangi bir sorun ya da sorunuz olduğunda operatörle bağlantı kurmanızı tavsiye ederiz.
 
Üçüncü Kişilere Bilgi Aktarımı
Internet aracılığıyla yapılan haberleşmeler ve size başka yollarla bilgi, ürün ve servis iletimi sürecinde Kişisel Bilgilerinizin üçüncü kişilerin elinden geçmesi ya da işleme konulması bir zorunluluk haline gelmektedir, ancak ExxonMobil, ürünlerini ve servislerini size pazarlayabilmeleri için üçüncü kişilere Kişisel Bilgilerinizi hiçbir şekilde dağıtmamakta ya da satmamaktadır.
 
Şirket işlerimizin bizim adımıza yürütülmesi için başka şirket ve kişilerle çalışmaktayız. Bunun örnekleri arasında; siparişlerin yürütülmesi, teslimatlar, mektup postalanması ve e-posta gönderimi, müşteri listelerindeki bilgi tekrarlarının giderilmesi, veri analizi, pazarlama desteği sağlama, kredi kartı ödemelerinin işleme konulması ve müşteriye hizmet sağlama sıralanabilir. Bu kişi ve kurumlar sözkonusu işlevleri yürütmek için gerekli Kişisel Bilgilere erişim imkanına sahiptir, ancak bu bilgileri başka amaçlarla kullanamazlar.
 
ExxonMobil tarafından toplanan kişisel veriler, şirketin tüm dünyada bulunan çeşitli bölümleri ve bağlı şirketleri arasında ( örneğin Avrupa Ekonomik İşbirliği Bölgesi (EEA) dahilindeki ülkelerden EEA dışındaki ülkelere) gidip gelebilmektedir. Bu siteye girdiği verilerle kullanıcı, Bu Gizlilik Sözleşmesi kapsamına giren sınırdışı veri iletimi de dahil olmak üzere sözkonusu bilgi aktarımını açık bir şekilde onaylamış ve kabul etmiş olmaktadır.
 
Hassas Bilgiler
ExxonMobil, Sitemizi ziyaret edenlerden- örn. iş başvurusu veya işe alım gibi durumlarda- yasalar gerektirmediği sürece herhangi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Söz konusu hassas bilgiler şu konularla ilgilidir: ırk ve etnik kimlik, siyasi düşünceler, dini ve diğer benzeri inançlar, gümrük birliği üyeliği, fiziksel ya da ruhsal sağlık, seks hayatı ya da sabıka kaydı bilgileri. Bu tarzda hassas bilgileri vermemenizi tavsiye ederiz. Ancak, bu bilgileri vermişseniz, ExxonMobil sözkonusu bilgileri bu Gizlilik Sözleşmesinde tanımlanmış hallerde ya da bu bilgilerin ifşa edilebileceği durumların tanımlandığı hallerde mevzuatın belirlediği sınırlar dairesinde kullanılmasını açıkça onayladığınızı kabul edecektir.

Bilgi Silme/Değiştirme
Aşağıda, ‘ExxonMobil Müşteri İlişkilerine Ulaşım’ başlığı altında verilmiş olan Müşteri İlişkileri adreslerine göndereceğiniz bir mektup ya da e-posta ile kişisel bilgilerinizin veri tabanımızdan silinmesini ve böylelikle ileride şirketimizden başka bir bilgilendirme mesajı almamayı talep edebilirsiniz. Yine, bir mektup ya da e-posta göndermek suretiyle şirketimizde kayıtlı Kişisel Bilgilerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Kullanım Şartnamesi, Bildiriler ve Revizyonlar
Sitemizi ziyaret etmeyi tercih etmeniz durumunda, ziyaretiniz ve gizlilik taahhüdü kapsamında doğan her türlü anlaşmazlık, oluşabilecek hasarlar, anlaşmayı gidermek üzere yapılan görüşmeler ve yargı hükümlerinin uygulanması dahil olmak üzere, burada verilen Gizlilik Sözleşmesi ve Genel Kullanım Şartnamesine tabidir. Bu sözleşmede önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

5) Garanti
 
Bu Site ve Servisleri “Olduğu gibi” sunulmakta olup, y6asalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü herhangi bir garanti içermemektedir. ExxonMobil, yazılı ya da sözlü, belirli bir amaca ya da ihlale karşı uygunluk ve satılabilirlik garantileri dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı kalmayarak) hiçbir garanti vermediğini beyan eder.. ExxonMobil, bu sitede yer alan işlev ve Servislerin hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu Sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Sitenin kendisinin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez. Bazı yargı mercilerince garanti muafiyetine izin verilmediğinden, yerel uygulama itibariyle yukarıda verilen sınırlandırma ve muafiyetler sizin için geçerli olmayabilir. 
 
6) Tazmin Taahhüdü Sınırlandırması
 
ExxonMobil size ya da herhangi bir üçüncü kişiye bu Sitenin, Servislerinin ya da bu sitede yer alan bilgiler veya Site performansının, bu Sitede tanımlanan Servis ya da ürünlerin, -ExxonMobil, bahsi geçen hasarların olabileceği yönünde bilgilendirilmiş olsa dahi- kullanımından ya da kullanılamamasından doğacak tazmini, cezai, özel ya da her türlü zarara karşı sorumluluk almamakta ve tazmin taahhüdü vermemektedir. Yürürlükteki yasalarca taahhüt, ihtiyari ya da neden olunabilecek zararların sınırlandırması ya da muafiyetine izin verilmiyor olabileceğinden, yukarıda verilen sınırlandırma ve muafiyetler sizin için geçerli olmayabilir.
 
Bu Site ya da Servislerinin veya yukarıda verilen şartların herhangi bir kısmından memnun değilseniz, başvurabileceğiniz tek çözüm yolu bu Site ve Servislerini kullanmayı sürdürmemek olacaktır.
 
7) Kullanıcı Materyallerinin Gizliliği
 
Gizli ya da üzerinde fikri hak sahibi ya da maliki olunduğu düşünülen hiçbir materyal, bilgi, bu Siteye gönderilemez ya da bu Site aracılığıyla başka bir yere iletilemez. Bu Siteye gönderilen ya da bu Site aracılığıyla iletilen her türlü materyalin gizli ya da özel olmadığı Kabul edilecektir. ExxonMobil’in Gizlilik Sözleşmesinde yazılı olarak belirtilmediği ya da ExxonMobil ve sizin aranızda yazılı ayrı bir anlaşma yapılmadığı sürece, ExxonMobil’e bu bilgilerin telif hakkı ücretine tabi olmadan , dünya çapında kullanımı, dağıtımı, iletimi, sergilenmesi, halka sunulması, çoğaltılması hakkını kayıtsız şartsız ve feshedilemez bir şekilde vermiş olursunuz. Ayrıca, ExxonMobil’in sizin (ve sizin adınıza hareket edenlerin) Sitemizde ve Sitemiz aracılığıyla kullandığınız herhangi bir konu, kavram, know-how veya fikri size ya da başkalarına ödeme yapmadan kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz.
 
8) Üçüncü Kişi Web Sitelerinin Kullanımı
 
ExxonMobil, işletimi üçüncü kişiler tarafından yapılan Web sitelerine link bağlantıları sağlayabilir. Bu Sitede verilen bir link üzerinden bir üçüncü kişi Web sitesine erişim yaptığınızda risk tamamen size aittir. Bir üçüncü kişi Web sitesine kurulan link bağlantısında karşılaşılabilecek her türlü virüs veya başka zararlı elementten ExxonMobil sorumlu değildir. ExxonMobil, link bağlantısı yapılan Web siteleri ya da sözkonusu Web sitesi içeriğiyle ilgili herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk taşımadığı gibi, garanti de vermemektedir.
 
9) Kullanıcı İletişim Alanları
 
Sitemizde kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurdukları bülten sayfaları, takvimler, sohbet alanları ya da kişisel web sayfaları gibi alanlar bulunabilmektedir.
 
ExxonMobil, kullanıcı iletişim alanları da dahil olmak üzere Site veya Servislerindeki herhangi bir bölümü izleme, denetleme veya gözden geçirme hakkına (zorunlu olmamakla birlikte) sahiptir.
 
10) İfşa Edilenler; İleriye Dönük Bildirimler
 
Sitede yer alan bilgiler arasında Şirketin geleceğe dönük ajandasında yer alan olayların yanı sıra gelecekle ilgili finansal performans beklentileri bulunabilir. Bu tip bildirgelerin sadece tahmin düzeyinde olduğu ve gerçekte olayların ve sonuçların farklı olabileceği konusunda sizleri uyarmak isteriz. Bahsi geçen dokümanlar Güvelik ve Alım-Satım Komisyonu bildirimlerinin yer aldığı Şirket dosyaları, özellikle de Şirket’in en son oluşturduğu Form 10-K, Form 10-Q ve Form 10-Q/A dosyalarıdır. Bu dokümanlarda, ileriye dönük tahmin ve bildirgelerimizde belirttiğimizden farklı sonuçlara neden olabilecek önemli faktörler yer almaktadır. Bu faktörlerin bazıları şunlardır: Üç aylık sonuç tablolarındaki potansiyel dalgalanmalar, yeni ürün geliştirmeye bağlı faktörler; teknoloji ve pazardaki hızlı değişimler, kazanç stratejisi, imalat riskleri, Internet altyapısı ile ilintili riskler, borsa fiyatlarının geçicilik özellikleri, finansal risk yönetimi ve Şirketin risk altındaki ileriye dönük büyüme planları.
 
11) Global Kullanılabilirlik/İhracat Kontrolleri
 
Bu Site ve Servislerinin bazı bölümleri ExxonMobil’in Amerika Birleşik Devleri’ndeki çeşitli bürolarından idare edilebilmektedir. ExxonMobil, bu Siteden erişim sağlanan ya da bu Sitede tanımlanan Servis ya da materyallerin başka yerlerde kullanıma uygun ya da mevcut olup olmadığına dair bir yükümlülük altında girmemekte, Sitede yer alan bilgilerin yasa dışı ya da cezaya tabi olduğu ülkeler varsa, bu bilgilerin kullanım garantisini vermemektedir. A.B.D tarafından müeyyide uygulanan ülke veya kişilerin bu Sitede yer alan veya bu Site aracılığı ile erişim sağlanan Servis veya materyallerin kullanmaları ve hatta bu Siteyi kullanmaları özellikle yasaklanmıştır.
 
Site ve Servislerine bu yollarla erişim sağlayan kişiler tarafımızda tanınmamakta ve A.B.D. ile kendi ülkelerindeki tüm yasalara karşı sorumluluk taşımaktadırlar. A.B.D.’deki tüm yasa ve kurallara uygun olmadığı sürece bu Sitede yer alan ya da tanımlanan hiçbir Servis, bilgi ya da materyal ihraç edilemez. Özellikle, A.B.D. tarafından mal, teknoloji veya servis ambargosu ya da yaptırımı uygulanan herhangi bir ülkenin vatandaşı ya da bu ülkede yaşayan kişilere, A.B.D. Hazine Bakanlığı’nca hazırlanan Özel Milliyetler listesinde, İhracat Yönetim Bürosu Varlık Listesi’nde, İhracat Yönetim Bürosu’nun Yasaklı Kişiler Listesi’nde ya da A.B.D. Ticaret Bakanlığı’nın Yasaklı Siparişler Tablosu’nda yer alan herhangi bir kişi ya da tüzel varlığa bu siteden bilgi, materyal ihraç edilemez. Ayrıca , site kullanıcıları kendi ülkelerindeki, bu Sitenin kullanımı, bu Siteden veya Siteye bilgi /materyal ithali/ihracatın, Sitenin, bilgilerinin ya da materyallerin kullanım ya da erişim hakkını ilgilendiren her türlü yasaya karşı sorumludur.
 
12) Şirket Zararlarının Tazmini
 
Bu anlaşmayla, anlaşmanın herhangi bir maddesinin tarafımızdan ya da sizin şifrenizi ya da hesabınızı kullanan başka bir kişi tarafından ihlalinden doğacak her türlü durumda, ExxonMobil çalışanları, yöneticileri ve memurları da dahil olmak üzere ExxonMobil Anonim Şirketi’ni (“ExxonMobil” adıyla geçen ExxonMobil Anonim Şirketi’nin ortak ve yan şirketleri de dahil olmak üzere) her türlü iddia, talep, olaya sebebiyet, borç, kayıp, zarar ve sorumluluktan (makul ölçüdeki avukat masrafları da dahil olmak üzere) sorumlu tutmayacağınıza, belirtilen zarar ve masrafları karşılayacağınıza ve ExxonMobil Anonim Şirketi ve bağlı şirketlerini savunacağınıza dair mutabakat içinde olduğunuzu bildirmiş olmaktasınız.
 
13) Geçerli Yasalar ve Analaşmazlık Çözümleri
 
Bu Anlaşma, A.B.D. Virginia Eyaleti yasalarına göre (kanunlar ihtilafı ilkeleri yürürlüğe girmeksizin) uygulanacaktır. Bu Anlaşmadan doğacak olan ya da bu Analaşmayla herhangi bir şekilde ilintili her türlü hareket, dava veya duruşmanın federal mahkemeye intikal etmesi durumunda, anlaşmazlığın nihai çözümü için ExxonMobil ve tarafınız Doğu Virginia Birleşmiş Devletler Bölge Mahkemesi, Alexandria Bölümü’nde temsil edileceksiniz, ve bu mahkeme kararı geçerli olacaktır. Sözkonusu eylem, dava ya da duruşma federal mahkemeye intikal etmemişse, ExxonMobil ve tarafınız Virginia Eyaleti, Circuit Court for the County of Fairfax’ta temsil edileceksiniz ve bu mahkeme kararı geçerli olacaktır.
 
14) Veliler için Özel Not
 
Sitemizde özellikle çocukların ilgisini çekecek bilgiler mevcuttur, ancak ExxonMobil Sitesinde 17 yaş ve altındaki kullanıcılardan Kişisel Bilgi talep edilmemektedir.