Sekretess & Juridiskt

Exxon Mobil Corporation

Effective Date of Privacy Statement: December 21, 2001
Last Updated: October 16, 2008.  

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR
VIKTIGT! LÄS NOGGRANT HELA AVTALET
 
Ingenting i detta material är avsett att överskrida den korporativa avskildheten från lokala enheter. Arbetsrelationer som diskuteras i detta material representerar inte nödvändigtvis rapportförbindelser, utan kan reflektera en funktionell vägledning, förvaltning eller ett serviceförhållande. Då aktieägares beaktande av en lokal enhets angelägenhet övervägs i detta material, förblir den lokala enheten handlingsanvarig.
 
Exxon Mobil Corporation har otaliga dotterbolag, många med namn innehållande ExxonMobil, Exxon, Esso och Mobil. För bekvämlighetens och enkelhetens skull används ibland på denna Webbplats dessa uttryck och uttryck som företaget, bolaget, dess, vår/vårt och vi som förkortade referenser till specifika dotterbolag eller grupper av dotterbolag. Förkortningar av referenser beskrivande globala eller regionala operativa organisationer samt globala eller regionala affärsverksamhetslinjer används också ibland för bekvämlighetens och enkelhetens skull. ExxonMobil har på liknande sätt affärsrelationer med tusentals kunder, leverantörer, regeringar och andra. För bekvämlighetens och enkelhetens skull används ord som företag, samföretag, partnerskap, samföretagare och partner för indikera affärsrelationer involverande gemensamma aktiviteter och intressen, och eventuellt indikerar dessa ord inte alltid exakta juridiska förhållande.
 
Exxon Mobil Corporation och dess dotterbolag (ExxonMobil eller Bolaget) tillhandahåller er denna Webbplats och andra relaterade eller länkade ExxonMobil -webbplatser (Webbplats) samt vissa servicefunktioner, gränssnitt och funktioner på eller via denna Webbplats (Servicen) på villkor att ni avtalar om och accepterar att följa här nämnda användningsvillkor (de Allmänna Användningsvillkoren). Det att ni använder Webbplatsen eller Servicen innebär att ni accepterar de Allmänna Användningsvillkoren. Efter att ha accepterats bildar de Allmänna Användningsvillkoren ett bindande avtal mellan ExxonMobil och er som reglerar er användning av Webbplatsen eller Servicen (Avtalet). Om ni inte är villig att följa de Allmänna Användningsvillkoren, använd inte Webbplatsen eller Servicen.
 
1) Ändringar samt särskilda tilläggsvillkor och andra villkor
 
ExxonMobil kan när som helst utan varsel ändra de Allmänna Användningsvillkoren. Ni bör regelbundet på nytt besöka denna Webbplats för att försäkra er om att ni är förtrogen med senaste aktuella Allmänna Användningsvillkor, eftersom de är bindande för er. Det att ni efter sådana ändringar använder Webbplatsen eller Servicen innebär att ni accepterar ändringarna.
 
Det rekommenderas att ni kontrollerar varje sida var gång ni besöker Webbplatsen. Vissa platser kan ha särskilda tilläggsvillkor och andra villkor som tillämpas på användningen av eller interaktionen med den platsen. Dessa tilläggsvillkor och andra villkor kan också ändras utan varsel. Det att ni använder platsen innebär att ni accepterar dessa tilläggsvillkor och andra villkor.
 
2) Användning av Webbplatsen
 
A. Webbplatsens säkerhet. Ni förbjuds att bryta, eller försöka bryta, Webbplatsens eller Servicens säkerhet. Dylika brott kan leda till att ni ställs inför kriminal- och civilrättsligt ansvar. Vi undersöker alla föregivna brott och om kriminell förbrytelse misstänks, bistår vi polismyndighetsinstanser i deras undersökningar. Brott mot Webbplatsens och Servicens säkerhet inkluderar utan begränsning följande:
 
 
Inloggning eller försök till inloggning på en server eller ett konto som ni inte är auktoriserad att få tillgång till;
Åtkomst av data, eller åtgärdanden för tillgång till service som inte är avsedd för er eller er användning;
Försök att probera, skanna, eller testa sårbarheten i ett system, subsystem eller nätverk;
Manipulation, hackning eller modifiering eller annars förvrängning av eller brott mot säkerhets- eller verifieringsarrangemang utan behörig auktorisation;
Sändning av material innehållande virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, cancelbots eller andra datorprogrammeringsrutiner eller -motorer med avsikt eller effekt att förstöra, fördärva, sabotera eller annars skada en dators funktioner eller Webbplatsens eller Servicens drift;
Intrång på, uppsnappning eller expropriering av system, data eller information; eller
intrång på service för användare, basdatorer eller nätverk inklusive, utan begränsningar, aktioner för överbelastning, "flooding", "postbombning" eller "kraschning" av ett datorsystem.
 
 
B. "Skräppost" och liknande aktioner. Ni förbjuds att sända samma eller likartade oönskade e-postmeddelanden, massaffärsreklam, eller kedjebrev till en eller flera e-postgrupper (som är två eller flera e-post adresser kombinerade som en enda e-postadressat).
 
C. Intrång. Ni förbjuds att använda Webbplatsen eller Servicen för intrång på en persons copyright, varumärke, patent eller andra intellektuella egendomsrättigheter. Vi kan avbryta er rätt att tillgå Webbplatsen och Servicen, om vi tror att ni använder Webbplatsen och Servicen på ett sätt som gör intrång på en annans persons copyright, varumärke, patent eller andra intellektuella egendomsrättigheter. Ni kan av en domstol beordras att betala penningersättning till oss och den rättmätiga ägaren av intellektuella egendomsrätter som ni bryter emot.
 
D. Annan förbjuden verksamhet. När ni använder Webbplatsen eller Servicen får ni inte:
 
 
 
Posta, e-posta, eller annars sända eller använda Webbplatsen eller Servicen för befordran av olaglig, skadlig, störande, förolämpande, hotande, vulgär, sexuellt explicit, hatfull eller annars klandervärt material av något som helst slag, av något som helst material som exploaterar barn eller inkräktar på en annan persons privatliv eller andra rätter, eller av något som helst material som ExxonMobil med egen prövningsrätt inte önskar att postas eller sänds på Webbplatsen och Servicen;
Fortsätta att sända till en mottagare som har indikerat att denne inte önskar motta kommunikation från er;
Engagera i och/eller uppmuntra till uppträdande som skulle: 1) bryta mot gällande lagar eller förordningar eller 2) ge upphov till civilt ansvar;
Engagera i uppträdande som kunde sabotera eller skada de funktioner som Webbplatsen eller Servicen är avsedd för.
Opersonifiera en individ eller en enhet, falskt uppge eller annars på något sätt missrepresentera er identitet eller associering, eller förfalska, stryka eller ändra någon del av TCP/IP -pakethuvudinformationen i e-post eller annan postning;
Engagera i bedräglig onlinemarknadsföring; eller
Assistera eller tillåta personer att delta i någon av de ovan beskrivna aktiviteterna.
 
 
E. Ert innehåll. Ni måste tillämpa försiktighet, sunt förnuft och synnerligt omdöme när ni använder Webbplatsen och Servicen. Ni är ansvarig för allt material som ni lägger in på eller sänder till eller via Webbplatsen eller Servicen. Ni samtycker, markerar och garanterar att all information som ni postar till eller sänder via Webbplatsen eller Servicen är sanningsenlig, exakt, icke-missvisande och erbjuden i god tro, och att ni har rätt att posta eller sända sådan information. Sådan information (inklusive, utan begränsning, data, text, program, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden eller vad som helst annat material), oavsett det utges offentligt eller sänds privat, är er enda ansvar.
 
F. Ni samtycker till att användningen av vad som helst information som har fåtts via Webbplatsen eller Servicen faller på er egen risk.
 
G. Följderna av oacceptabel användning. Vi förbehåller oss rätten (men inte skyldigheten), vid brott eller försök till brott mot detta Avtal, att enligt eget gottfinnande vägra eller stryka vad som helst av ert innehåll, liksom även att utan varsel suspendera eller avbryta er tillgång till Webbplatsen och Servicen. Indirekt eller eftersträvat brott mot detta Avtal, och inträffat eller eftersträvat brott av en tredje part handlande å era vägnar, skall bedömas vara ett brott utfört av er mot detta Avtal. Det är dessutom ett brott mot detta Avtal att använda servicen hos ett annat bolag för att befordra aktiviteter som bryter mot detta Avtal, om sådan användning av ett annat bolags service skäligen kunde förväntas på något sätt negativt påverka Webbplatsen och Servicen.
 
H. Ingen licensering. Genom er användning av Webbplatsen eller Servicen får ni ingen licens, varken uttryckligen eller indikerat, under några som helst patenträtter eller affärshemligheter som ExxonMobil just nu eller senare äger, kontrollerar eller besitter.
 
I. Länkning. Ni får inte länka till denna webbplats utan föregående, skriftligt medgivande från ExxonMobil. Ni kan ladda ned och skriva ut ett exemplar av innehållet på denna Webbplats för ert personliga icke-kommersiella bruk, eller i samband med inköp av en av ExxonMobils produkter, förutsatt att ni låter copyright- eller varumärkesinformation vara intakt och oförändrad. Annat än vad som särskilt nämnts i denna paragraf får ni inte kopiera (oavsett det skrivs till pappers, lagras på disk, placeras på en annan webbplats, laddas ned på något annat sätt), distribuera (inklusive distribution av kopior), utsända, ändra eller manipulera på något sätt, av någon som helst del av denna Webbplats.
 
3) Varumärke och Copyright
 
ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, och vissa andra märken, varumärken och servicemärken är märken tillhörande ExxonMobil och dess dotterbolag. Alla ExxonMobils märken uppträder inte på denna Webbplats och inte alla produkter eller all service listad på denna Webbplats är till salu i alla länder. Vissa produkter eller viss service eventuellt marknadsförs under lokala varumärken i vissa länder. Märken tillhörande tredje parter kan finnas på denna Webbplats, vid referenser till dessa enheter eller deras produkter eller service.
 
Användaren kan vidarebefordra, distribuera och/eller fotokopiera sådant copyrightbelagt material tillhörande ExxonMobil som finns på denna Webbplats, endast under förutsättning att hela den relevanta sidan eller dokumentet är oförändrad och komplett, inklusive alla och hela deras huvuden, fotnoter, avvisande ställningstaganden och annan information. Ni får inte kopiera dessa dokument till en Webbplats.
 
 
 

4) Sekretessklausul
 
Exxon Mobil Corporation och dess dotterbolag ("ExxonMobil") uppskattar ert intresse för denna Webbplats och andra relaterade eller länkade ExxonMobil -webbplatser (Webbplats). Ert intimitetsskydd är viktigt och vi önskar att ni förstår vår praxis att insamla information om besökande till Webbplatsen, samt hur den aktuella informationen används. Var god och kontrollera varje avsnitt eller sida på Webbplatsen som ni besöker. Vissa delar eller sidor på Webbplatsen kan innehålla ändringar till sekretessklausulen som kan tillämpas på er användning av den delen eller sidan, till exempel, vissa tillämpningar kan be er ge ytterligare information.
 
Information och användningar
När någon besöker Webbplatsen, hämtar våra webbservrar automatiskt upp information som tillåter Webbplatsen att kommunicera med den besökandes dator under besöket. Vi spårar också information av typ antal besökande till Webbplatsen, vilka delar av Webbplatsen besökande väljer, IP adress (en Internetadress som tilldelas er dator av er Internetleverantör), typ av domän och webbläsare (t.ex. Netscape eller Internet Explorer) samt datum och klockslag. Vi använder dessa typer av information för statistiska ändamål som hjälper oss planera och administrera Webbplatsen. Dessa typer av information avslöjar inte Personlig Information som skulle göra det möjligt att identifiera eller lokalisera enskilda besökanden.
 
Sekretesshänsyn ställer fokus på Personlig Information, d.v.s. information som kunde identifiera en enskild individ, t.ex. namn, adresser, e-post adresser, och telefonnummer. Om ni under ert besök ger Webbplatsen personlig information, ifyller ett orderformulär, deltar i en tävling eller överlämnar annan information till oss, ger ni oss eventuellt Personlig Information. Vi kan insamla och använda Personlig Information för att förse er med produkter eller service, fakturera er för produkter och service ni ber om, eller för att marknadsföra produkter och service som vi tror att möjligen är av intresse för er, eller för att kommunicera med er för andra ändamål.  Personuppgifter kan även användas för att leda och tillhandahålla utbildning samt för att utföra kurs- och självutvärderingar avseende deltagarnas färdigheter och kompetenser, för att identifiera och förbättra utbildningsaktiviteterna.
 
Som förklaras nedan i avsnittet över Spridning av information till tredje parter, varken distribuerar vi eller säljer Personlig Information till tredje parter för att göra det möjligt för dem att marknadsföra sina produkter och sin service till er; utöver detta, som förklaras i avsnittet över Dra sig ur/Ändra information, åtar vi oss att inom skälig tid stryka er Personliga Information från vår databas på ett sådant sätt att ni framdeles inte mera får kommunikation från oss. Om ni meddelar oss att Personlig Information som tidigare inlämnats till vår webbplats inte längre stämmer, åtar vi oss att göra nödvändiga korrektioner.
 
Information som placeras i er dator
Vi kan lagra viss information (vanligen kallad "cookie") i er dator när ni tittar in på eller använder Webbplatsen. Denna information underlättar anpassningen av er användning av Webbplatsen och säkrar att ni inte på nytt behöver skriva in era uppgifter varje gång ni besöker platsen. Om ni önskar, kan ni stryka eller blockera informationen från er dator. (Er 'hjälp' -bild eller användarmanual bör kunna berätta för er hur detta görs.)
 
Information från barn
Webbplatsen innehåller information som eventuellt kan vara av speciellt intresse för barn, men ExxonMobil strävar inte via Webbplatsen efter att insamla Personlig Information från eller om personer under 17 år.
 
Hyperlänkar
Denna webbplats har länkar till webbplatser som ExxonMobil varken äger, kontrollerar eller upprätthåller. Vi kan inte ta ansvar för deras sekretesspolicy och praxis och gör inga framställningar eller ger garantier beträffande deras sekretesspolicy och praxis på dessa webbplatser. På liknande sätt kan vi inte ta ansvar för policy och praxis på de webbplatser från vilka ni länkas till vår Webbplats. Vi rekommenderar att ni kontrollerar sekretesspolicyn på andra webbplatser och kontaktar leverantören om ni är orolig eller har frågor.
 
Spridning av information till tredje parter
Kommunikation via Internet och sändning av information, produkter och service till er på annat sätt innebär med nödvändighet att er Personliga Information passerar via eller hanteras av tredje parter, men ExxonMobil varken säljer eller distribuerar er Personliga Information till tredje parter för ändamål som gjorde det möjligt för dem att marknadsföra sina produkter och sin service till er.
 
Vi anlitar andra bolag och personer för att utföra funktioner för vår räkning. Detta gäller till exempel expediering av beställningar, leveranser, utsändning av ordinär post och e-post, avlägsnande av repeterad information från kundlistor, dataanalys, tillhandahållande av marknadsföringsassistens, behandling av kreditkortsbetalningar och tillhandahållande av kundservice. De har tillgång till den Personliga Information som behövs för att uppfylla sina funktioner, men de får inte använda den för andra ändamål.
 
Persondata insamlat av ExxonMobil kan flyttas mellan bolagets olika divisioner och dotterbolag runtom i världen och detta kan innebära överföring från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till länder utanför EES. Genom att lägga in data på Webbplatsen ger den besökande sitt uttryckliga medgivande till dessa överföranden, inklusive gränsöverskridande sändning av data som omfattas av denna Sekretessklausul.
 
Känslig information
ExxonMobil strävar inte efter att få sensitiv information av besökande till vår Webbplats, såvida inte lagen kräver att vi gör det, till exempel i samband med rekrytering eller anställande. Sensitiv information inkluderar ett flertal typer av data relaterade till: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller annan liknande övertygelse, medlemskap i fackförening, fysisk eller mental hälsa, sexualliv eller straffregister. Vi rekommenderar att ni inte ger sensitiv information av denna art. Om ni emellertid ger sådana data accepterar ExxonMobil ert uttryckliga medgivande till att informationen används på det sätt som beskrivs i denna Sekretessklausul eller på det sätt som beskrivs under punkten där sådan information avslöjas.

Dra sig ur/Ändra information
Ni kan, genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till någon av våra kundrelationsavdelningar under adresserna i förteckningen i avsnittet Kontakta ExxonMobils Customer Relations, kräva att er Personliga Information raderas från vår databas så att ni framdeles inte får meddelanden. Genom att sända ett sådant brev eller e-postmeddelande kan ni också ändra den er Personliga Information som vi tidigare har insamlat.
 
Användningsvillkor, meddelanden och revisioner
Om ni väljer att besöka vår Webbplats, underkastas ert besök och eventuella meningsskiljaktigheter om sekretessen denna Sekretessklausul och våra Allmänna användningsvillkor, inklusive begränsningar beträffande skador, medling av tvister och tillämpning av rättsliga villkor. Vi reserverar oss rätten att när som helst utan förhandsvarsel ändra denna förklaring.
 
 

Contacting ExxonMobil Customer Relations
If you have any questions about the content of this Privacy Statement, please contact ExxonMobil's Global Privacy Office at the following address:
ExxonMobil Global Services Company
Attn: Global Privacy Office
Esso Petroleum Company Limited
Mail Point 6
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
UK
KT22 8UX
If you have any questions about the practices of this site or your dealings with this site, please contact:
Exxon Mobil Corporation
Attention: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049
E-mail
When we make material changes to this Privacy Statement, we will post the changes on this page and update the revision date at the top of the Privacy Statement.  We encourage you to visit our Privacy Statement regularly for updates.

5) Ingen garanti
 
Webbplatsen och Servicen tillhandahålls "som sådana" och beviljas ingen garanti av något som helst slag, varken uttryckligen eller implicerat, och detta gäller i den högsta tänkbara utsträckning som tillåts enligt gällande lag, samt ExxonMobil avsäger sig alla garantier, såväl utryckliga som implicerade, inklusive, men inte begränsande till, implicerade säljbarhetsgarantier och lämplighet för ett visst ändamål samt icke-intrång. ExxonMobil varken vidhåller eller garanterar att funktioner eller Service ingående i Webbplatsen skall pågå oavbrutet eller vara felfri, eller att brister tillrättas, eller att denna Webbplats eller den server som gör Webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. ExxonMobil ger inga garantier eller vidhållanden beträffande användningen av innehållet i denna Webbplats eller Service vad gäller deras korrekthet, precision, tillräcklighet, användbarhet, tidsenlighet, pålitlighet eller annars. Viss jurisdiktion tillåter inte uteslutning av implicerade garantier, varför ovan nämnda begränsningar och uteslutningar eventuellt inte gäller er.
 
6) Begränsning av ansvar
 
ExxonMobil skall inte vara ansvarig inför er eller någon annan part för några som helst ersättningsmässiga, straffmässiga, speciella eller indirekta skador resulterande från användning av, eller oförmåga att använda, Webbplatsen, Servicen eller innehållet på denna Webbplats eller från prestationen av Webbplatsen, Service, eller produkter som beskrivs på denna Webbplats, även om ExxonMobil hade underrättats om möjligheten till sådana skador. Gällande lag tillåter eventuellt inte begränsning eller uteslutning av ansvar eller direkta eller indirekta skador, varför ovan nämnda begränsningar och uteslutningar eventuellt inte gäller er.
 
Om ni är missnöjd med någon del av Webbplatsen eller Servicen eller med något av dessa villkor, är er enda och uteslutande utväg att ni upphör med användningen Webbplatsen och Servicen.
 
7) Icke-konfidentiellhet av användarmaterial
 
Ni får inte sända något som helst material till eller via denna Webbplats, om ni anser materialet vara konfidentiellt eller i enskilt ägo. Allt material som ni skickar till eller via denna Webbplats skall anses vara icke-konfidentiellt och inte i enskilt ägo. Utom i fall uttryckligen specificerade i ExxonMobils Sekretessklausul eller i ett separat skriftligt avtal mellan er och ExxonMobil, ger ni ExxonMobil obegränsad, oåterkallelig, världsomfattande, royaltyfri licensrätt att använda, reproducera, uppvisa, framföra offentligt, sända och distribuera sådan information. Vidare samtycker ni till att ExxonMobil har rätt att använda, utan att ge varken betalning till eller redovisning för er eller andra, alla begrepp, all know-how eller alla idéer som ni (och de som uppträder å era vägnar) sänder till eller via Webbplatsen.
 
8) Användning av tredje parters Webbplatser
 
ExxonMobil kan för bekvämlighets skull tillhandahålla länkar till Webbplatser levererade av tredje parter. Om ni beslutar att via en länk given på denna Webbplats tillgå en tredje parts Webbplats, gör ni detta helt på egen risk. ExxonMobil ansvarar inte för virus eller andra skadliga element som påträffas vid länkning till en tredje parts Webbplats. ExxonMobil ger ingen garanti eller något vidhållande beträffande tredje parters Webbplatser och är inte ansvarig för de länkade Webbplatserna eller för innehållet i sådana Webbplatser.
 
9) Kommunikationsplatser för användare
 
Webbplatsen kan innehålla platser där användare kan kommunicera med varandra, inklusive men inte uteslutande begränsat till anslagstavlor, kalendrar, diskussionsplatser, eller personliga webbsidor.
 
ExxonMobil har rätt men inte skyldighet att övervaka eller överse vilken som helst del av Webbplatsen eller Servicen inklusive användarkommunikationsplatser. ExxonMobil bär dock inget ansvar för innehållet i kommunikation som försiggår på dessa platser.
 
10) Meddelanden; uttalanden om framtiden
 
Viss information på Webbplatsen kan innehålla framtidsprojektioner eller andra förutseende uttalanden om framtida händelser eller om bolagets framtida finansiella prestation. Vi önskar varna er för att dessa uttalanden endast är prognoser och att faktiska händelser eller resultat i väsentlig grad kan skilja sig från dessa. Vi hänvisar er till det dokument som bolaget tidvis tillställer Securities och Exchange Commission och uttryckligen till bolagets senaste inlägg av Form 10-K, Form 10-Q, och Form 10-Q/A. Dessa dokument innehåller och identifierar viktiga faktorer som kunde orsaka att faktiska resultat väsentligt avviker från dem som getts i våra framtidsprojektioner eller prognosuttalanden, inklusive bl.a. potentiella fluktueringar in kvartalsresultat, beroende av ny produktutveckling; snabba teknologiska och marknadsmässiga förändringar, ackvisitionsstrategi, framställningsrisker, risker förknippade Internets infrastruktur, börsprisets volatilitet, finansiellt riskmanagement och riskberoende framtidstillväxt.
 
11) Global tillgänglighet/exportkontroll
 
Delar av Webbplatsen och Servicen kan styras och drivas av ExxonMobil från kontor på olika håll i Förenta Staterna. ExxonMobil gör inget vidhållande att Webbplatsen, Servicen eller material som tillgås eller beskrivs på Webbplatsen är relevant eller tillgängligt för användning på andra platser, och tillgång till dem från andra länder där innehållet är olagligt eller straffbart är förbjuden. Tillgången till eller användningen av Webbplatsen, Servicen eller material som tillgås på eller beskrivs på Webbplatsen, för personer eller från länder som sanktioneras av Förenta Staterna är uttryckligen förbjudet.
 
De som tillgår Webbplatsen eller Servicen gör så på eget ansvar och är ansvariga för att alla gällande lagar i USA eller lokalt följs. Ni får inte exportera eller vidareexportera Service, information eller material som tillgås eller beskrivs på denna Webbplats, utom under förutsättningen att Förenta Staternas lagar och förordningar följs till fullo. Ni får i all synnerhet inte exportera eller vidareexportera till länder (eller till medborgare eller andra invånare i dessa) för vilka Förenta Staterna har lagt varor, service eller teknologi under embargo eller sanktioner, eller till personer eller enheter som finns upptagna på följande förteckningar: the U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals, the U.S. Bureau of Export Administration Entity List, the U.S. Bureau of Export Administration Denied Persons List eller the U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders. Ni är dessutom ansvarig för att ert lands de lokala lagar följs som kan påverka er rätt att importera, exportera eller använda Webbplatsen, Servicen, information eller material som tillgås eller beskrivs på Webbplatsen.
 
12) Bolagets skadelöshet
 
Ni samtycker till att skydda och hålla bolaget skadelöst samt försvara Exxon Mobil Corporation (inklusive dotterbolag och filialer till Exxon Mobil Corporation, nedan kallade "ExxonMobil") liksom även ExxonMobils chefer, direktörer och medarbetare, från och mot anspråk, krav, aktionsorsaker, skuld, förlust eller ansvar, inklusive skäliga advokatkostnader i den utsträckning en sådan aktion grundas på, uppstår från eller hänför sig till att ni bryter eller att andra med användning av ert lösenord eller kontonummer bryter mot klausulerna och villkoren i detta Avtal.
 
13) Gällande lag och avgörande av tvistemål
 
Detta Avtal skall vara underkastat interna substantiella lagar i Samfundet Virginia, USA (utan att effektuera dess principer gällande motstridiga lagar). När federal lagstiftning existerar som överordnar någon aktion, ett åtal eller förfarande härrörande sig från eller på något sätt förbundet med detta Avtal, utser ni och ExxonMobil distriktdomstolen United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, för att uteslutande lösa tvisten, samt underkastar er nämnda domstols jurisdiktion. När ingen federal jurisdiktion finns över aktionen, åtalet eller förfarandet utser ni och ExxonMobil domstolsdistriktet Circuit Court for the County of Fairfax, Virginia, för att uteslutande lösa tvisten, samt underkastar er nämnda domstols jurisdiktion.
 
14) Separat meddelande till föräldrar
 
Delar av Webbplatsen och Servicen kan vara av särskilt intresse för barn, men ExxonMobil strävar inte via Webbplatsen efter att insamla personlig information från personer under 17 år.
 
15) Hur man kontaktar oss
 
Om ni har frågor eller känner oro beträffande onlineförklaringen gällande Webbplatsen eller dess implementering, kan ni kontakta oss på adressen:
 
Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049