Warunki korzystania z Witryny

Exxon Mobil Corporation

Data wejścia w życie Oświadczenia o ochronie danych: 21 grudnia 2001 r.
Ostatnia aktualizacja: 16 pazdziernika 2008.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY
WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ UMOWĘ
 
Żadna część niniejszego materiału nie ma na celu pominięcia odrębności organizacyjnej lokalnych jednostek. Relacje pracownicze omawiane w niniejszym materiale są niekoniecznie tożsame z hierarchią stanowisk, lecz mogą odzwierciedlać funkcjonalne relacje przywódcze, lub relacje usługowe. W przypadku, gdy w niniejszym materiale omawiane są prawa udziałowców lokalnej jednostki, odpowiedzialność za podjęte działania spoczywa na lokalnej jednostce.
W skład Exxon Mobil Corporation wchodzi szereg filii, których nazwy zawierają człony: ExxonMobil, Exxon, Esso oraz Mobil. Dla ułatwienia korzystania z Witryny internetowej, terminy te oraz terminy takie jak „korporacja”, „przedsiębiorstwo”, „nasz”, „my” oraz „jej”/”jego” używane są niekiedy jako skrótowe odniesienia do poszczególnych filii lub afiliowanych grup. Skrótowe odniesienia opisujące globalne lub regionalne organizacje gospodarcze oraz globalne lub regionalne linie produktów są również używane dla ułatwienia korzystania z witryny. ExxonMobil utrzymuje relacje biznesowe z tysiącami klientów, dostawców, agencjami rządowymi i in. Dla ułatwienia korzystania z Witryny, określenia takie jak „venture”, „joint venture”, „spółka”, „wspólnik” oraz „partner” używane są do określania relacji biznesowych, których uczestników łączą wspólne działania i interesy. Słowa te nie opisują ściśle określonych relacji prawnych.
 
Exxon Mobil Corporation i jej filie (ExxonMobil lub Firma) oferują użytkownikowi niniejszą Witrynę internetową oraz inne witryny ExxonMobil powiązane lub połączone za pośrednictwem łączy oraz określone usługi, interfejsy i funkcje dostępne na Witrynie lub za jej pośrednictwem, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na przestrzeganie poniższych zasad korzystania z Witryny (Ogólne Zasady). Korzystanie przez użytkownika z Witryny lub oferowanych Usług jest jednoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przestrzeganie Ogólnych Zasad. Zaakceptowane przez użytkownika Ogólne Zasady stanowić będą wiążącą umowę pomiędzy ExxonMobil a użytkownikiem regulującą korzystanie z Witryny lub Usług (Umowa). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie się do Ogólnych Zasad, prosimy nie korzystać z Witryny lub oferowanych w niej Usług.
 
1) Zmiany oraz dodatkowe zasady i warunki specjalne
 
ExxonMobil może wprowadzać zmiany do Ogólnych zasad w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Użytkownik powinien okresowo odwiedzać Witrynę w celu sprawdzenia swojej znajomości aktualnie obowiązujących Ogólnych Zasad, gdyż jest prawnie zobowiązany do ich przestrzegania. Korzystanie przez użytkownika z Witryny lub oferowanych Usług po wprowadzeniu do nich zmian oznacza zgodę użytkownika na wprowadzone zmiany.
 
Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami korzystania z każdej odwiedzanej przez użytkownika strony, wchodzącej w skład Witryny internetowej. Korzystanie lub interakcja na niektórych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym zasadom i warunkom specjalnym Te zasady i warunki również mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Korzystanie przez użytkownika z danej strony oznacza jego zgodę na przestrzeganie wyżej wymienionych dodatkowych zasad i warunków specjalnych.
 
2) Korzystanie z Witryny
 
A. Zabezpieczenia witryny. Użytkownikowi zabrania się naruszania lub podejmowania prób naruszenia zabezpieczeń. Witryny lub oferowanych Usług. Wszelkie naruszenia zabezpieczeń mogą pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną lub cywilną użytkownika. Będziemy wnikliwie badać doniesienia o wszystkich domniemanych wykroczeniach, a w przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie o wykroczenie o charakterze przestępczym, będziemy współdziałać z organami ścigania w prowadzonym przez nie dochodzeniu. Naruszenia zabezpieczeń Witryny lub Usług obejmują, bez ograniczeń, co następuje:
 
Logowanie lub próba logowania się a serwer lub konto przez użytkownika bez prawa dostępu do danego serwera lub konta;
Zdobycie dostępu do danych lub podejmowanie działań w celu korzystania z usług nie przeznaczonych dla użytkownika lub do jego użytku;
Próby badania, przeszukiwania lub testowania systemów, podsystemów lub sieci pod względem ich podatności na uszkodzenie;
Manipulowanie, łamanie zabezpieczeń (hackering), modyfikowanie lub niszczenie bądź naruszanie zabezpieczeń lub metod identyfikacji bez właściwego upoważnienia;
Przesyłanie materiałów zawierających wirusy, tzw. konie Trojańskie, robaki internetowe, bomby zegarowe, programy kasujące wiadomości (cancelbot) lub inne procedury lub mechanizmy mające na celu uszkodzenie, zniszczenie, przerwanie ciągłości lub ograniczenie sprawnego działania komputera lub Witryny oraz Usług świadczonych za jej pośrednictwem.
Zakłócanie, przechwytywanie lub przejęcie kontroli nad systemem, danymi lub informacją; bądź też
Powodowanie zakłóceń w świadczeniu usług na rzecz innych użytkowników, terminala komputerowego lub sieci, przy pomocy między innymi takich metod jak, bez ograniczeń, przeciążanie, „flooding", „mailbombing” lub „crashing" systemów komputerowych.
 
B. „Spam” i inne działania tego typu. Użytkownikowi zabrania się przesyłania tych samych lub podobnych, niezamówionych wiadomości poczty elektronicznej, wysyłania wiadomości o charakterze komercyjnym do wielu odbiorców jednocześnie lub tzw. listów „ łańcuszkowych” do jednej lub więcej grup kontaktowych (tj. adresów poczty elektronicznej zawierających co najmniej dwa różne adresy zebrane pod jedną nazwą adresata).
 
C.Naruszenie warunków umowy. Użytkownikowi zabrania się korzystania z niniejszej Witryny lub Usług w celu naruszenia praw autorskich, praw do znaku towarowego, patentu lub innych praw własności intelektualnej. Możemy odebrać użytkownikowi prawo dostępu do Witryny lub Usług, jeśli uznamy, że korzystanie przez użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług prowadzi do naruszenia prawa autorskiego, prawa do znaku towarowego, patentu lub innych praw własności intelektualnej. Wyrokiem sądowym użytkownik może zostać zmuszony do uiszczenia odszkodowania na naszą rzecz oraz na rzecz prawowitego właściciela praw własności intelektualnej naruszonych przez użytkownika.
 
D. Inne działania niedozwolone. Podczas korzystania z Witryny lub Usług użytkownikowi zabrania się:
 
Umieszczania na Witrynie wiadomości, wysyłania poczty elektronicznej lub przesyłanie lub korzystanie z Witryny lub Usług w celu rozpowszechniania treści sprzecznych z prawem, szkodliwych, nękających, zniesławiających, zastraszających, wulgarnych, o wyraźnie seksualnym charakterze, obraźliwych lub innych niewłaściwych materiałów, materiałów eksploatujących dzieci lub ingerujących w prywatne życie lub w inne prawa osób, bądź też jakichkolwiek materiałów, które według wyłącznego uznania firmy ExxonMobil nie powinny być upublicznione lub przesyłane za pomocą niniejszej Witryny lub Usług;
Kontynuowanie wysyłania poczty elektronicznej do adresata, który nie chce prowadzić korespondencji z danym użytkownikiem;
Podejmowanie oraz/lub zachęcania do działań, które: 1) naruszają prawo lub przepisy bądź też 2) rodzą odpowiedzialność cywilną
Prowadzenie działań mogących uszkodzić lub ograniczyć funkcjonowanie Witryny lub Usług.
Podawanie się za inną osobę fizyczną lub prawną, podawanie fałszywych informacji o swojej tożsamości lub statusie bądź też fałszowanie, usuwanie lub zmienianie informacji nagłówka pakietu TCP/IP w wiadomościach poczty elektronicznej lub w innych środkach łączności elektronicznej;
Uprawianie niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy marketingu internetowego lub
Pomoc lub przyzwolenie udzielane innym osobom na angażowanie się w wyżej opisane działania.
 
E. Treści umieszczane na witrynie przez użytkownika. Podczas korzystania z Witryny lub Usług, użytkownik musi zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i właściwą ocenę sytuacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za materiały, które umieszcza lub przesyła na Witrynę lub rozpowszechnia za pośrednictwem Witryny lub Usług. Użytkownik zgadza się, oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje umieszczane na Witrynie lub przesyłane za pośrednictwem Witryny i Usług są zgodne z prawdą, dokładne, nie wprowadzają w błąd oraz, że są oferowane w dobrej wierze, zaś użytkownik jest upoważniony do zamieszczania i przesyłania tych informacji. Za informacje te (w tym, bez ograniczeń, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, fotografie, elementy graficzne, wideo, wiadomości lub jakiekolwiek inne materiały) wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik, bez względu na to, czy zamieścił je na ogólnie dostępnej witrynie, czy też przesłał na użytek prywatny.
 
F. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z informacji uzyskanych za pośrednictwem Witryny lub Usług dokonywane jest na jego własne ryzyko.
 
G. Konsekwencje niewłaściwego korzystania z Witryny. Zastrzegamy sobie prawo (lecz nie obowiązek), aby odrzucić lub usunąć według naszego wyłącznego uznania, treści umieszczane przez użytkownika, bądź też bez uprzedzenia zawiesić lub odebrać użytkownikowi prawo dostępu do Witryny lub Usług w następstwie naruszenia lub próby naruszenia przez użytkownika ustaleń niniejszej Umowy. Pośrednie naruszenie zasad niniejszej Umowy lub jego próby, a także faktyczne naruszenia zasad lub ich próby dokonane przez osoby trzecie działające w imieniu użytkownika będą traktowane jako naruszenie zasad przez użytkownika. Ponadto, naruszeniem niniejszej Umowy jest korzystanie z usług innej firmy w celu ułatwienia działań naruszających zasady niniejszej Umowy w przypadku, jeśli korzystanie z usług innej firmy mogłoby, w rozsądnej ocenie, potencjalnie negatywnie wpłynąć na działanie Witryny lub świadczone Usługi.
 
H. Nieudzielanie licencji. W następstwie korzystania z Witryny lub Usług użytkownikowi nie przysługuje formalna lub domyślna licencja z tytułu praw patentowych lub praw tajemnicy handlowej będących własnością, kontrolowanych lub objętych przez ExxonMobil, obecnie bądź też w przyszłości.
 
I. Łącza. Użytkownik nie może instalować łączy do Witryny bez uprzedniego uzyskania od ExxonMobil pisemnego zezwolenia Użytkownik może pobierać i drukować jedną kopię treści zamieszczonych na Witrynie do własnego niekomercyjnego użytku lub w związku z zakupem produktów ExxonMobil, pod warunkiem, że użytkownik nie naruszy ani nie zmodyfikuje informacji dotyczących praw autorskich lub praw do znaku towarowego. Użytkownik nie może powielać (przez drukowanie na papierze, zapisywani na dysku komputera, umieszczanie na innej witrynie internetowej czy też pobieranie w inny sposób), rozpowszechniać (w tym rozpowszechniać kopii), nadawać, zmieniać czy też manipulować w żaden sposób żadną z części Witryny w sposób inny niż wyraźnie określony w niniejszym paragrafie.
 
3) Znaki towarowe i prawa autorskie
 
ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL oraz niektóre inne marki, znaki towarowe i znaki usługowe są znakami firmy ExxonMobi i jej filii. Nie wszystkie znaki ExxonMobi są umieszczone w Witrynie i nie wszystkie produkty lub usługi wymienione w Witrynie są dostępne do sprzedaży w każdym kraju. Niektóre produkty lub usługi mogą być wprowadzane do handlu w danym kraju pod lokalnymi znakami towarowymi. Znaki stron trzecich mogą pojawić się na Witrynie przy okazji umieszczania informacji odnoszących się do tych jednostek lub ich produktów czy usług.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć alfabetyczną (od A do Z) listę marek wymienionych na Witrynie.

Użytkownik może przekazywać, rozpowszechniać oraz/lub wykonywać kserokopie materiałów chronionych przez prawo autorskie umieszczonych na Witrynie pod warunkiem, że cała odnośna strona lub dokument pozostaną niezmienione oraz nieuszczuplone, włącznie z nagłówkami, stopkami, zastrzeżeniami prawnymi i innymi informacjami. Użytkownik nie może zamieszczać kopii tych dokumentów na Witrynie internetowej.

4) Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

5) Bez gwarancji
 
Niniejsza Witryna i Usługi dostarczane są bez jakichkolwiek gwarancji, formalnych lub domyślnych, w najszerszym zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa; ExxonMobil nie udziela żadnych gwarancji, formalnych lub domyślnych, w tym również domyślnych gwarancji z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu, bądź nienaruszania praw własności ExxonMobil nie oświadcza ani nie gwarantuje, że funkcje lub Usługi zawarte w niniejszej Witrynie będą dostarczane w sposób nieprzerwany i wolny od błędów, że wady zostaną usunięte lub, że Witryna bądź serwer udostępniający Witrynę są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. ExxonMobil nie udziela gwarancji ani nie składa oświadczeń dotyczących użytkowania treści niniejszej Witryny ani oferowanych na niej Usług pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, aktualności, wiarygodności i tym podobnych. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie domyślnych gwarancji, dlatego też powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do sytuacji danego użytkownika.
 
6) Ograniczenie odpowiedzialności
 
ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkownika lub innych osób w formie odszkodowań wyrównawczych, karnych, specjalnych bądź wtórnych w rezultacie użytkowania lub niemożności użytkowania niniejszej Witryny, Usług, lub innych treści zawartych w Witrynie oraz sposobu działania Witryny, Usług lub produktów opisanych w Witrynie, nawet jeśli firma ExxonMobil została poinformowane o możliwości zastosowania takich odszkodowań. Odnośne przepisy prawa mogą nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności bądź konieczności wypłaty przypadkowych lub wtórnych odszkodowań, dlatego też powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w sytuacji danego użytkownika.
 
W przypadku, gdy użytkownik jest niezadowolony z którejkolwiek części Witryny bądź Usług lub z niniejszych zasad, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie przez użytkownika korzystania z Witryny i Usług.
 
7) Materiały użytkownika nie są materiałami poufnymi
 
Użytkownik nie powinien przesyłać na Witrynę lub za jej pośrednictwem materiałów, o charakterze poufnym lub prawnie zastrzeżonym. Materiały przesłane przez użytkownika na Witrynę lub za jej pośrednictwem tracą tym samym swój poufny lub prawnie zastrzeżony charakter. Z wyjątkiem okoliczności jasno określonych w Oświadczeniu ExxonMobil o ochronie danych osobowych lub w oddzielnej pisemnej umowie zawartej pomiędzy użytkownikiem a ExxonMobil, użytkownik udziela firmie ExxonMobil nieograniczonej, nieodwołalnej,  ogólnoświatowej i nieodpłatnej licencji na użytkowanie, odtwarzanie, pokazywanie, publiczne wykonywanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie wyżej wymienionych materiałów. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ExxonMobil posiada prawo do bezpłatnego użytkowania, bez konieczności wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczości finansowej wobec użytkownika lub innych osób, projektów, know-how lub pomysłów, które użytkownik (lub inne osoby działające w imieniu użytkownika) przesłał na niniejszą Witrynę lub za jej pośrednictwem.
 
8) Użytkowanie witryn internetowych stron trzecich
 
Mając na celu wygodę użytkowania, ExxonMobil może zamieszczać łącza do innych witryn internetowych zarządzanych przez strony trzecie. Kiedy użytkownik decyduje się na wejście na witrynę internetową strony trzeciej za pośrednictwem łącza zamieszczonego na Witrynie, czyni to na swoje wyłączne ryzyko. ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności za wirusy lub inne szkodliwe elementy napotkane przez użytkownika w trakcie łączenia się z witryną internetową stron trzecich. ExxonMobil nie udziela gwarancji, nie składa oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za witryny internetowe, których łącza zamieszczono w Witrynie, ani za treści tych witryn.
 
9) Strefy komunikacji użytkowników
 
Niniejsza Witryna może zawierać strefy do utrzymywania łączności pomiędzy użytkownikami, takie jak, między innymi, elektroniczne tablice ogłoszeń, kalendarze, strefy czatów oraz osobiste stronny internetowe.
 
ExxonMobil ma prawo, lecz nie obowiązek, do monitorowania i przeglądania wszystkich części Witryny lub Usług, włącznie ze strefami łączności pomiędzy użytkownikami. Jednakże ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności za treści komunikatów przekazywanych w tych strefach.
 
10)Ujawnienie; Oświadczenia prognostyczne
 
Niektóre informacje na Witrynie mogą zawierać przewidywania lub oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń lub przyszłych wyników finansowych Firmy. Pragniemy przestrzec użytkowników, że oświadczenia te są jedynie przewidywaniami, a rzeczywiste przyszłe zdarzenia lub wyniki mogą się od nich znacznie różnić. Odsyłamy użytkowników do dokumentów, które Firma składa okresowo do Securities and Exchange Commission (Komisji Papierów Wartościowych i Giełd), a w szczególności do najnowszych formularzy złożonych przez Firmę: Form 10-K, Form 10-Q oraz Form 10-Q/A. Dokumenty te zawierają i określają ważne czynniki mogące powodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od wyników podanych w naszych przewidywaniach lub w oświadczeniach prognostycznych; dotyczyć to może takich czynników jak, między innymi, potencjalne wahania w kwartalnych wynikach, potencjalny wpływ nowych produktów, szybkie zmiany technologiczne i rynkowe, strategia rozwojowa, ryzyko produkcyjne, ryzyko związane z infrastrukturą Internetu, zmienność cen akcji, zarządzanie ryzykiem finansowym oraz różne rodzaje ryzyka o potencjalnym wpływie na przyszły rozwój.
 
11) Globalna dostępność/ Regulacje eksportowe
 
Części niniejszej Witryny i Usług mogą być kontrolowane i obsługiwane przez ExxonMobil z różnych biur na terenie Stanów Zjednoczonych. ExxonMobil nie zajmuje stanowiska w sprawie dostępności i stosowności Witryny, Usług lub materiałów udostępnianych lub opisanych w Witrynie w innych lokalizacjach oraz wobec faktu, że dostęp do nich z innych krajów, gdzie treści te są sprzeczne z prawem lub karane jest zabroniony. Dostęp do Witryny, Usług lub materiałów udostępnionych lub opisanych na Witrynie lub ich użytkowanie przez osoby lub obywateli krajów, w stosunku do których Stany Zjednoczone stosują sankcje są ściśle zabronione.
 
Osoby, które uzyskują dostęp do Witryny lub Usług, czynią to na własną odpowiedzialność i są zobowiązane do przestrzegania odnośnych przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz w ich kraju. Użytkownikowi nie wolno eksportować lub re-eksportować usług, informacji lub materiałów, do których użytkownik uzyskał dostęp na niniejszej Witrynie, lub które zostały na niej opisane, jeśli jest to niezgodne z przepisami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. W szczególności, użytkownikowi nie wolno eksportować lub re-eksportować do krajów (lub na rzecz jego obywatela lub stałego mieszkańca) wobec których Stany Zjednoczone stosują embarga i sankcje na towary, usługi lub technologie, na rzecz osób fizycznych lub prawnych znajdujących się na specjalnie określonej liście obcokrajowców sporządzonej przez Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, na liście organizacji i osób amerykańskiego Biura Administracji ds. Eksportu, oraz w tabeli nieprzyjętych zamówień Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych Ponadto, użytkownik jest odpowiedzialny za stosowanie się do lokalnych przepisów prawa w kraju użytkownika mogących wpływać na prawo użytkownika do importowania, eksportowania lub użytkowania niniejszej Witryny, Usług, informacji lub materiałów, do których użytkownik uzyskał dostęp na Witrynie lub, które zostały na niej opisane.
 
12) Wynagrodzenie szkód
 
Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność cywilną bez obciążania firmy i na własny koszt bronić Exxon Mobil Corporation (włącznie z przedsiębiorstwami zależnymi i afiliowanymi Exxon Mobil Corporation, dalej zwanej "ExxonMobil"), a także bronić członków zarządu, dyrektorów i pracowników Exxon Mobil przed skargami, pozwami, zadłużeniem, stratami i odpowiedzialnością cywilną, w tym między innymi uzasadnionymi honorariami adwokatów, w zakresie powództwa opartego na lub wynikającego z naruszenia zasad i warunków niniejszej Umowy przez użytkownika lub przez inną osobę używającą hasła lub konta użytkownika.
 
13)Odnośne przepisy prawa i rozstrzyganie sporów
 
Niniejsza Umowa podlega stanowym prawom materialnym stanu Wirginia, Stany Zjednoczone (bez realizacji określonych w nich zasad regulacji konfliktów prawa). W przypadkach, gdy jakiekolwiek roszczenie, proces lub postępowanie wynikające z niniejszej Umowy lub w jakikolwiek sposób z nią związane podlegają jurysdykcji federalnej, użytkownik i ExxonMobil wyznaczą sąd okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu stanu Wirginia, wydział w Alexandrii jako organ uprawniony do wyłącznego rozstrzygnięcia sporu i podporządkują się decyzji tego sądu. W przypadkach, gdy roszczenie, proces lub postępowanie wynikające z niniejszej Umowy lub w jakikolwiek sposób z nią związane nie podlega jurysdykcji federalnej, użytkownik i ExxonMobil wyznaczą sąd obwodowy powiatu Fairfax w stanie Wirginia jako organ uprawniony do wyłącznego rozstrzygnięcia sporu i podporządkują się decyzji tego sądu.
 
14) Uwaga specjalna dla rodziców
 
Części Witryny i jej Usługi mogą stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania dzieci, jednakże ExxonMobil nie stara się za pośrednictwem Witryny gromadzić danych osobowych od osób poniżej 17-go roku życia.
 
15) Kontakt z nami
 
Pytania i wątpliwości dotyczące oświadczenia online na temat Witryny lub jego zastosowania, prosimy kierować do działu ds. relacji z klientami:
 
Exxon Mobil Corporation
Do wiadomości: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049