Privacy en wettelijke informatie

Exxon Mobil Corporation

Effective Date of Privacy Statement: December 21, 2001
Last Updated: October 16, 2004.  

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE SITE
BELANGRIJK! LEES DEZE VOLLEDIGE OVEREENKOMST AANDACHTIG
 
Niets in dit document kan de onafhankelijkheid van de verschillende genoemde juridische entiteiten teniet doen. Samenwerkingsverbanden die in dit document worden vermeld, zijn niet noodzakelijk relaties op basis van ondergeschiktheid, maar kunnen ook relaties zijn die adviesverlening, beheersactiviteiten of levering van diensten inhouden. Indien dit document melding maakt van aangelegenheden waarvoor overleg met de aandeelhouders van een plaatselijke entiteit is vereist, blijft deze plaatselijke entiteit verantwoordelijk voor de genomen beslissing.
 
Exxon Mobil Corporation heeft verscheidene groepsmaatschappijen. In de namen van veel van deze groepsmaatschappijen komen de woorden ExxonMobil, Exxon, Esso en Mobil voor. Met het oog op de eenvoud en het gemak van deze Website kunnen deze termen en termen zoals maatschappij, bedrijf, onze, wij en haar gebruikt worden als afgekorte verwijzingen naar specifieke of gezamenlijke groepsmaatschappijen of naar wereldwijde of regionale operationele organisaties en wereldwijde of regionale bedrijfstakken. ExxonMobil heeft tevens bedrijfsrelaties met duizenden klanten, leveranciers, overheden, en anderen. Voor de eenvoud en het gemak worden woorden zoals (gezamenlijke) onderneming, joint venture, maatschap, en partner gebruikt als verwijzing naar bedrijfsrelaties die gemeenschappelijke activiteiten en belangen omvatten, en niet noodzakelijk als verwijzing naar een wettelijke of juridische relatie.
 
Exxon Mobil Corporation en haar groepsmaatschappijen (ExxonMobil of Onderneming) stellen deze website en andere verwante of gelinkte sites van ExxonMobil (Site) en bepaalde diensten, interfaces en functionaliteit op of via deze Site (de Diensten) ter beschikking, mits u akkoord gaat de volgende algemene voorwaarden voor gebruik van de site (Algemene Voorwaarden) na te leven. Door gebruik te maken van deze Site of Diensten aanvaardt u de Algemene Voorwaarden. Zodra deze aanvaard zijn, zullen de Algemene Voorwaarden een bindende overeenkomst vormen tussen ExxonMobil en uzelf in verband met uw gebruik van de Site of Diensten (de Overeenkomst). Indien u niet bereid bent u te houden aan de Algemene Voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van deze Site of Diensten.
 
1) Wijzigingen en Speciale Bijkomende Voorwaarden
 
ExxonMobil heeft het recht de Algemene Voorwaarden op ieder tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het wordt aanbevolen deze Site regelmatig te bezoeken zodat u zeker kan stellen dat u op de hoogte bent van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden, aangezien deze bindend zijn. Door gebruik te maken van de Site of Diensten na dergelijke wijzigingen geeft u aan akkoord te gaan met deze wijzigingen.
 
Het is raadzaam elke pagina die u bezoekt op de Site te controleren. Sommige locaties kunnen speciale bijkomende voorwaarden bevatten die van toepassing zijn op het gebruik van of op de interactie met die locatie. Ook deze voorwaarden kunnen op ieder tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door gebruik te maken van die locatie geeft u aan deze speciale bijkomende voorwaarden te aanvaarden.
 
2) Gebruik van de Site
 
A. Beveiliging van de Site. Het is verboden de beveiliging van de Site of Diensten te schenden of een poging daartoe te ondernemen. Dergelijke schendingen kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid van u. Alle mogelijke schendingen zullen door ons worden onderzocht en, wanneer een vermoeden bestaat van een strafrechtelijke schending, zullen wij de instelling verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de wet helpen bij een onderzoek. Schendingen van de beveiliging van de Site en Diensten houden in ieder geval het volgende in:
 
 
Het inloggen of proberen in te loggen op een server of account waarvoor u geen toestemming heeft;
Het zich toegang verschaffen tot gegevens of het proberen diensten te verkrijgen die niet voor u of uw gebruik bestemd zijn;
De kwetsbaarheid van het systeem, subsysteem of netwerk proberen te onderzoeken, scannen of testen;
Het knoeien met, het kraken, wijzigen of anderszins aantasten of schenden van de maatregelen tot beveiliging of identificatie, zonder de benodigde toestemming daartoe; 
Het doorsturen van materiaal dat virussen, Trojan horses, worms, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammering of zoekmachines bevat, met de bedoeling of het effect de functionaliteit van een computer of de werking van de Site of Diensten te beschadigen, vernielen, verstoren of op een andere manier te schaden;
Het hinderen van, onderscheppen van of beslag leggen op een systeem, gegevens of informatie; of
Het hinderen van de dienst aan enig gebruiker, host of netwerk door onder meer het overloaden, "flooding", "mailbombing", of het "crashen" van een computersysteem.
 
 
B. "Spam" en Gelijkaardige Handelingen. Het is verboden deze of gelijkaardige ongevraagde e-mailberichten, grote hoeveelheden commerciële reclame of kettingbrieven door te sturen naar één of meerdere e-mail groepen (dit zijn twee of meer e-mailadressen die verenigd zijn als één enkele geadresseerde).
 
C. Inbreuk intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden de Site of Diensten te gebruiken om inbreuk te plegen op iemands auteursrecht, handelsmerk, patent of andere intellectuele eigendomsrechten. Wij kunnen uw recht op toegang tot de Site en Diensten beeindigen indien wij menen dat u de Site en Diensten gebruikt op een manier die een inbreuk maakt op het auteursrecht, het handelsmerk, het patent of andere intellectuele eigendomsrechten van een ander. U kan in door de rechtbank veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding aan ons en aan de rechtmatige eigenaar van intellectuele eigendomsrechten die door u zijn geschonden.
 
D. Andere Verboden Activiteiten. Bij het gebruiken van de Site of Diensten mag u niet:
 
 
onwettig, schadelijk, irriterend, lasterlijk, bedreigend, vulgair, expliciet seksueel, haatdragend of enig ander aanstootgevend materiaal, materiaal dat kinderen uitbuit of dat de privacy of andere rechten van een ander schendt, of enig materiaal waarvan ExxonMobil heeft bepaald dat het niet bekend mag worden gemaakt op of overgebracht naar de Site en Diensten, bekend maken, e-mailen, of op een andere manier doorsturen of de Site of Diensten gebruiken met het doel dergelijk materiaal te verspreiden;
E-mailberichten blijven sturen naar een ontvanger die te kennen heeft gegeven dat hij/zij geen berichten van u wenst te ontvangen; 
U inlaten met gedrag en/of een handelwijze aanmoedigen die: 1) een schending inhoudt van toepasselijke wet- of regelgeving 2) aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid; 
U inlaten met een handelwijze die afbreuk zou kunnen doen aan de beoogde operabiliteit van de Site of de Diensten of deze zou kunnen schaden. 
U uitgeven voor een ander persoon of andere entiteit, uw identiteit of van uw afdeling te vervalsen of verkeerd voor te stellen, of (een deel van) de TCP/IP packet header information in een e-mail of een ander bericht vervalsen, weglaten of wijzigen; 
U inlaten met misleidende online marketing; of
Personen helpen of toestaan zich in te laten met een van de hierboven beschreven activiteiten.
 
 
E. De inhoud. U dient de Site en Diensten voorzichtig, verstandig en naar redelijk eigen inzicht te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat u op, naar of via de Site of Diensten plaatst of stuurt. U erkent, verklaart en garandeert dat alle informatie die u bekendmaakt op of verstuurt via de Site of Diensten naar waarheid gegeven en juist is, dat ze niet misleidend is, dat deze informatie te goeder trouw wordt aangeboden, en dat u het recht hebt om dergelijke informatie bekend te maken of door te sturen. U bent als enige verantwoordelijk voor deze informatie (met inbegrip van - maar niet beperkt tot - gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafieken, video, boodschappen of enig ander materiaal), ongeacht of deze informatie publiek bekend wordt gemaakt of vertrouwelijk wordt verstuurd.
 
F. U erkent dat u de informatie die werd verkregen via de Site of Diensten gebruikt op eigen risico.
 
G. Gevolgen van Onaanvaardbaar Gebruik. We behouden ons het recht voor (doch zonder ons te verplichten) naar eigen goeddunken bepaalde informatie van u te weigeren of te verwijderen, en bij een schending of een poging tot schending van deze Overeenkomst uw toegang tot de Site en Diensten op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indirecte schending of pogingen tot schending van deze Overeenkomst, en schending en poging daartoe door een derde die namens u handelt, zal beschouwd worden als een door u begane schending van de Overeenkomst. Het gebruik van de diensten van een ander bedrijf met als doel het vergemakkelijken van alle activiteiten die een schending vormen op deze Overeenkomst, is eveneens een schending van de Overeenkomst wanneer redelijkerwijs kan worden verwacht dat het gebruik van de dienst van een ander bedrijf op welke manier dan ook een negatieve weerslag zal hebben op de Site en Diensten.
 
H. Geen Licentie. Door uw gebruik van de Site of de Diensten krijgt u geen licentie, expliciet noch impliciet, op patenten of (rechten op) bedrijfsgeheimen die nu of in de toekomst het eigendom zijn van, beheerd worden door of in het bezit zijn van ExxonMobil.
 
I. Linken. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ExxonMobil mag u niet linken naar deze site. Voor persoonlijk en niet commercieel gebruik of ingevolge uw aankoop van producten van ExxonMobil mag u een kopie van de inhoud van deze Site downloaden en afprinten, op voorwaarde dat u informatie aangaande auteursrechten of handelsmerken intact en ongewijzigd laat. Met uitzondering van de gevallen die specifiek worden vermeld in deze paragraaf, is het verboden op welke manier dan ook delen van deze Site te kopiëren (hetzij door deze af te printen op papier, op te slaan op diskette, te verplaatsen naar een andere site, of te downloaden op elke andere wijze), te verspreiden (met inbegrip van het verspreiden van kopieën), uit te zenden, te wijzigen of te manipuleren.
 
3) Merk en Auteursrecht
 
ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, en bepaalde andere merken, handelsmerken en dienstmerken zijn merken van ExxonMobil en haar groepsmaatschappijen. Niet alle merken van ExxonMobil zullen verschijnen op deze Site en niet alle producten of diensten die op deze Site staan vermeld, worden in elk land verkocht. Sommige producten of diensten kunnen in bepaalde landen onder plaatselijke merken op de markt worden gebracht. Merken van derden kunnen op deze Site verschijnen wanneer ze verwijzen naar die entiteiten of hun producten of diensten.
 
De gebruiker mag alleen dan auteursrechtelijk beschermd materiaal van ExxonMobil op deze Site versturen, verspreiden, en/of fotokopiëren, als de volledige pagina of het volledige document in kwestie ongewijzigd en compleet is, met inbegrip van alle headers, footers, disclaimers, en andere informatie. Deze documenten mogen niet worden gekopieerd naar een Website.

4) Privacy Verklaring
Exxon Mobil Corporation en haar groepsmaatschappijen ("ExxonMobil") stellen uw interesse voor deze Website en andere verwante of gelinkte sites van ExxonMobil (Site) op prijs. Uw privacy is belangrijk en we willen dan ook dat u onze procedures inzake het verzamelen van informatie van bezoekers aan de Site en inzake het gebruik dat wij maken van deze informatie, begrijpt. Gelieve elk deel of elke pagina van de Site die u bezoekt te controleren. Bepaalde gedeelten of pagina's van de Site kunnen wijzigingen van de Privacy Verklaring bevatten, die van toepassing zijn op uw gebruik van dat bepaalde gedeelte of van die bepaalde pagina. Zo kan bijvoorbeeld voor bepaalde toepassingen bijkomende informatie van u worden gevraagd.

Informatie en Gebruik
Wanneer iemand de Site bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch informatie die de Site toelaat te communiceren met de computer van de bezoeker tijdens het bezoek. We trekken ook informatie na zoals het aantal bezoeken aan de site, welke delen van de site door bezoekers worden geselecteerd, het IP adres (het Internet adres dat via uw Internet Service Provider toegewezen is aan uw computer), domeintype, type van browser (bijvoorbeeld, Netscape of Internet Explorer), datum en tijd. We gebruiken dergelijke informatie voor statistische doeleinden die ons helpen de Site te ontwerpen en beheren. Door dergelijke informatie wordt geen Persoonlijke Informatie bekendgemaakt waardoor wij in staat zouden zijn individuele bezoekers te identificeren of te lokaliseren.

Privacy houdt verband met Persoonlijke Informatie, dat wil zeggen informatie die de namen, adressen, e-mailadressen, en telefoonnummers van een specifiek persoon zou kunnen identificeren. Als u tijdens uw bezoek de Site verpersoonlijkt, een bestelformulier invult, meedoet aan een wedstrijd, of andere informatie aan ons voorlegt, dan is het mogelijk dat u ons Persoonlijke Informatie verstrekt. U verleent ons toestemming om die Persoonlijke Informatie te verzamelen en te gebruiken om u producten of diensten te leveren, u een rekening te sturen voor gevraagde producten en diensten, producten en diensten te verkopen waarvan we menen dat ze voor u interessant kunnen zijn, of om met u te communiceren voor andere doeleinden.  Persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt voor het beheren en verzorgen van training en cursusevaluaties, en verder ook om zelfbeoordelingen te verkrijgen over de vaardigheden en competenties van deelnemers zodat we de trainingactiviteiten kunnen identificeren en verbeteren.
Zoals hierna uiteengezet in de paragraaf over Verspreiding van Informatie aan Derden, verspreiden of verkopen wij geen Persoonlijke Informatie aan derden teneinde hen toe te laten hun producten en diensten aan u te verkopen; bovendien verbinden wij ons ertoe, zoals uiteen wordt gezet in de paragraaf Opt out/Wijzigen van Informatie, uw Persoonlijke Informatie uit onze databank te verwijderen binnen een redelijke termijn, zodat u geen verdere berichten van ons meer zal ontvangen. Indien u ons laat weten dat Persoonlijke Informatie die voorheen aan onze site werd verstrekt, niet langer correct is, zullen wij de nodige verbeteringen aanbrengen.


Informatie die op Uw Computer wordt geplaatst
Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie (algemeen bekend als een "cookie") op uw computer plaatsen wanneer u de Site bekijkt of gebruikt. Deze Informatie maakt het makkelijker uw gebruik van de Site aan te passen aan uw wensen en verzekert dat u niet telkens wanneer u de Site bezoekt, uw gegevens opnieuw hoeft in te geven. Indien u dat wenst, kan u deze informatie wissen of weren van uw computer. (Uw helpscherm of gebruikershandleiding legt uit hoe u dit kan doen)
 

Hyperlinks
Deze site bevat links naar sites die niet het eigendom zijn van ExxonMobil, of die niet door ExxonMobil worden beheerd of onderhouden. We zijn niet verantwoordelijk voor hun beleidslijnen en praktijken inzake privacy, en we doen geen verklaringen of geven geen garanties over de praktijken van die sites inzake privacy. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het beleid en voor de praktijken van een site, vanwaar u een link heeft gemaakt naar onze Website. We raden u aan dat u het beleid van andere sites inzake privacy controleert en dat u contact opneemt met de operator wanneer u problemen of vragen heeft.

Verspreiding van Informatie naar Derden
Wanneer er via het Internet wordt gecommuniceerd en informatie, producten, en diensten op een andere manier naar u worden verstuurd, impliceert dit noodzakelijkerwijs dat uw Persoonlijke Informatie via derden passeert of door derden wordt behandeld, maar ExxonMobil verkoopt noch verspreidt uw Persoonlijke Informatie aan derden teneinde hen toe te laten hun producten en diensten aan u te verkopen.


We maken gebruik van andere bedrijven en personen om voor ons bepaalde zaken af te handelen. Voorbeelden zijn onder andere het uitvoeren van bestellingen, leveringen, het versturen van post en e-mail, het verwijderen van repetitieve informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingassistentie, het verwerken van betalingen per creditcard en het verlenen van diensten aan de klanten. Deze bedrijven en personen hebben toegang tot Persoonlijke Informatie voor zover nodig om hun taak uit te voeren, maar ze mogen die niet gebruiken voor andere doeleinden.
Persoonlijke gegevens die door ExxonMobil werden verzameld, mogen worden overhandigd aan haar verschillende afdelingen en groepsmaatschappijen over heel de wereld. Het zou dan ook kunnen gaan om gegevensoverdrachten vanuit landen binnen de Europese Economische Regio naar landen buiten de E.E.R. Door het plaatsen van gegevens op de Site geeft de bezoeker zijn expliciete toestemming voor dergelijke gegevensoverdrachten, inclusief voor het versturen over de landsgrenzen heen van gegevens waarop de Verklaring in verband met Privacy betrekking heeft.


Vertrouwelijke Informatie
ExxonMobil vraagt geen vertrouwelijke informatie van personen die onze Site bezoeken, tenzij dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het aanwerven of in dienst nemen van personen. Vertrouwelijke informatie omvat onder meer gegevens omtrent: ras of etnische afkomst, politieke standpunten, religieuze of andere vormen van geloof, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksualiteit of het al dan niet hebben van een strafblad. We raden u aan geen informatie van deze aard te verstrekken. Wanneer u dat toch doet, aanvaardt ExxonMobil uw expliciete toestemming om die gegevens te gebruiken op de manier die wordt beschreven in deze Privacy Verklaring of op de manier beschreven op het punt waar dergelijke informatie bekend wordt gemaakt.

Opt out / Wijzigen van Informatie
U kan verzoeken dat uw Persoonlijke Informatie uit onze databank wordt verwijderd, zodat u geen verdere berichten meer ontvangt. U kan dit doen door een brief of e-mail te sturen naar onze Klantendienst, op de adressen die hierna vermeld staan onder de rubriek Contact Opnemen met de Klantendienst van ExxonMobil. Ook kan u uw Persoonlijke Informatie die eerder door ons werd verzameld, wijzigen door ons een dergelijke brief of e-mail te sturen.

Gebruiksvoorwaarden, Mededelingen en Wijzigingen
Indien u beslist onze Site te bezoeken, is uw bezoek en elk geschil inzake privacy onderworpen aan deze Privacy Verklaring en Algemene Voorwaarden, inclusief alle clausules in verband met aansprakelijkheid, beslechting van geschillen en toepasselijk recht. We behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen op elk tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving.

Contact Opnemen met de Klantendienst van ExxonMobil
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, de werkwijze met betrekking tot deze site, of uw gebruik van deze site, gelieve dan contact op te nemen met:
 
Exxon Mobil
Attn: Public Affairs
Postbus 1
4803 Breda
Nederland

5) Geen Garantie
 
Deze Site en Diensten worden aangeboden "Zoals Ze Zijn", zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij expliciet hetzij impliciet, voor zover is toegestaan krachtens de van toepassing zijnde wet, en ExxonMobil wijst alle garanties, zowel expliciet als impliciet, af, met inbegrip van doch niet beperkt tot, stilzwijgende waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel en niet-schending. ExxonMobil verklaart noch garandeert dat de functies of Diensten die op de Site staan vermeld, ononderbroken zullen zijn of vrij van fouten, dat fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze Site of de server die de Site ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. ExxonMobil geeft geen garanties of doet geen verklaringen in verband met het gebruik van de inhoud van deze Site of Diensten wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid, en anders. Bepaalde rechtsgebieden laten geen uitsluiting van stilzwijgende waarborgen toe, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen misschien niet van toepassing zijn op u.
 
6) Beperking van Aansprakelijkheid
 
ExxonMobil is niet aansprakelijk jegens u of een derde voor enige compensatoire, directe of aanvullende schadevergoeding of voor bijzondere schade of gevolgschade die kan worden toegeschreven aan het gebruik of aan de onmogelijkheid gebruik te maken van de Site, de Diensten of de inhoud van deze Site of de prestaties van de Site, Diensten of Producten die worden beschreven op deze Site, zelfs in het geval ExxonMobil op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor nevenschade of gevolgschade niet is toegestaan krachtens de geldende wetgeving, en dat bijgevolg de bovenvermelde beperking of uitsluiting op u niet van toepassing is.
 
Indien u ontevreden bent over een deel van de Site of de Diensten, of indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dan is het enige en exclusieve middel waarover u beschikt, niet langer gebruik te maken van de Site en de aangeboden Diensten.
 
7) Niet-vertrouwelijke aard van de beschikbare gegevens
 
Het is u niet toegestaan om naar of via deze Site gegevens te versturen die door u worden beschouwd als vertrouwelijk of die beschermd zijn door een eigendomsrecht. Alle gegevens die u verstuurt naar of via deze Site worden beschouwd als niet-vertrouwelijke gegevens, waarop geen eigendomsrecht rust. Behoudens andersluidende bepaling die uitdrukkelijk is voorzien in ExxonMobil's Privacy Verklaring of in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen u en ExxonMobil, geeft u ExxonMobil de onbeperkte, onherroepelijke, wereldwijde en royalty-vrije toestemming tot het gebruik, reproduceren, weergeven, het publiek vertonen, doorgeven en verdelen van dergelijke informatie. U stemt er tevens mee in dat ExxonMobil het recht heeft op het gebruik, zonder enige verplichting tot vergoeding of rekenschap aan u of aan derden, van concepten, know-how of ideeën die u (en personen die namens u handelen) doorstuurt naar of via de Site.
 
8) Gebruik van Websites van Derden
 
Voor het gemak mag ExxonMobil links maken met websites die door derden worden beheerd. Indien u beslist een website van een derde te raadplegen via een link op deze Site, dan doet u dat op eigen risico. ExxonMobil is niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke elementen die optreden wanneer u de link maakt naar een website van derden. ExxonMobil geeft geen garanties en doet geen uitspraak over en is niet verantwoordelijk voor de gelinkte websites noch voor de inhoud van deze websites.
 
9) Velden voor communicatie tussen Gebruikers
 
De Site bevat mogelijkerwijs velden waarop de gebruikers met elkaar kunnen communiceren, met inbegrip van doch niet beperkt tot prikborden, kalenders, chat rooms of persoonlijke webpagina's.
 
ExxonMobil heeft het recht maar niet de verplichting om elk onderdeel van de Site of de Diensten te controleren of te beoordelen, met inbegrip van dergelijke velden. ExxonMobil zal echter op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de communicatie die wordt gevoerd op deze velden.
 
10) Openbaar maken van informatie; toekomstgerichte verklaringen
 
Sommige informatie op deze Site kan toekomstverwachtingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten betreffende toekomstige gebeurtenissen of de toekomstige financiële resultaten van het Bedrijf. Hierbij willen wij u erop wijzen dat deze verklaringen slechts voorspellingen zijn en dat deze wezenlijk kunnen verschillen van de werkelijke gebeurtenissen of resultaten. Wij verwijzen u in dit verband naar de documenten die het Bedrijf op regelmatige tijdstippen indient bij de Securities and Exchange Commission (Amerikaanse Commissie voor Beurstoezicht), meer bepaald het meest recente Form 10-K, Form 10-Q en Form 10-Q/A van het Bedrijf. Deze documenten bevatten en omschrijven belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van de voorspellingen of toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van, onder andere, mogelijke verschillen in de kwartaalresultaten, afhankelijkheid van nieuwe productontwikkelingen, snelle wijziging van de technologische en marktomstandigheden, aankoopstrategie, productierisico's, risico's verbonden aan de internetinfrastructuur, volatiliteit van de prijs van de effecten, financieel risicomanagement, en de risico-afhankelijkheid van de toekomstige groei.
 
11) Wereldwijde toegankelijkheid/Uitvoerbeperkingen
 
Het is mogelijk dat gedeelten van deze Site en Diensten door ExxonMobil worden beheerd en beheerst vanuit verschillende kantoren binnen de Verenigde Staten. ExxonMobil beweert in geen geval dat de Site, Diensten of het materiaal waartoe men toegang heeft via deze Site of die op deze Site worden gegeven, geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en het is verboden de Site te raadplegen vanuit andere landen waar de inhoud ervan onwettig of strafbaar is. Toegang tot of gebruik van de Site, Diensten of het materiaal waartoe men toegang heeft via deze Site of die op deze Site worden gegeven, door personen of vanuit landen waarop door de Verenigde Staten een sanctie is opgelegd, is uitdrukkelijk verboden.
 
Een ieder die de Site of Diensten raadpleegt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid en zal zelf instaan voor de naleving van de toepasselijke lokale en Amerikaanse wetten. U mag enkel Diensten, informatie of materiaal waartoe u toegang heeft gekregen of die worden beschreven op deze Site, uitvoeren of heruitvoeren met volledige inachtneming van alle wetten en reglementeringen uitgevaardigd binnen de Verenigde Staten. In het bijzonder mag u deze Diensten, informatie of dit materiaal niet uitvoeren of heruitvoeren naar (een staatsburger of inwoner van) landen die de Verenigde Staten een embargo of sanctie hebben opgelegd met betrekking tot het verhandelen van goederen, diensten of technologie, naar elke persoon of entiteit die voorkomt op de List of Specially Designated Nationals van het Ministerie van Financiën van de VS, de Entity List van het Amerikaans Bureau voor Exportadministratie, de Denied Persons List van het Amerikaans Bureau voor Exportadministratie, of de Table of Denial Orders van het Amerikaans Ministerie van Commerce. Bovendien zal u zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de plaatselijke wetgeving die van kracht is in uw land en die uw recht kan beperken tot het invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Site, Diensten, informatie of materiaal waartoe u toegang heeft gekregen of die worden beschreven op deze Site.
 
12) Vrijwaring van het Bedrijf
 
U verbindt zich ertoe Exxon Mobil Corporation (met inbegrip van de dochterondernemingen en groepsmaatschappijen van de Exxon Mobil Corporation, hierna "ExxonMobil" genoemd) evenals de directeuren, bestuurders en werknemers van ExxonMobil, te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen elke vordering, eis, rechtsgeding, schuldvordering, verlies of aansprakelijkheid, met inbegrip van billijke advocatenkosten, voor zover deze vordering gebaseerd is op, ontstaan is uit of verband houdt met een schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst door uzelf of door een persoon die gebruik maakt van uw paswoord of account.
 
13) Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
 
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen zullen voor de bevoegde rechtbank in Rotterdam worden gebracht.

14) Speciaal bericht gericht aan ouders
 
Bepaalde gedeelten van deze Site en Diensten kunnen speciaal voor kinderen interessant zijn, maar ExxonMobil heeft niet de intentie om via de Site Persoonlijke Informatie te verzamelen van of over personen jonger dan 17 jaar.
.
 
15) Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Indien u vragen of twijfels heeft in verband met deze online-verklaring betreffende deze Site of betreffende de toepassing ervan, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:
Exxon Mobil
Attn: Public Affairs
Postbus 1
4803 Breda
Nederland