ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Exxon Mobil Corporation

วันที่คำประกาศนี้เริ่มบังคับใช้: 21 ธันวาคม 2544
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2547
 

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการใช้งาน
เป็นเรื่องสำคัญ ! โปรดอ่านข้อตกลงนี้ทั้งหมดโดยละเอียด
 
ไม่มีส่วนใดในเอกสารนี้ที่จะทดแทนนโยบายเรื่องการแยกต่างหากจากกันของบริษัทในแต่ละพื้นที่ ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานตามที่ระบุในเอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงด้านการรายงาน แต่อาจสะท้อนการแนะแนวสำหรับการทำงาน การดูแล หรือความสัมพันธ์ด้านการบริการ  ในขณะที่เอกสารนี้คำนึงถึงการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในเรื่องกิจการที่เป็นปัญหาของแต่ละท้องถิ่น ความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการจะตกอยู่กับหน่วยงานในแต่ละท้องถิ่นเอง
บริษัท Exxon Mobil มีบริษัทในเครือจำนวนมาก และมีหลายบริษัทที่ใช้ชื่อซึ่งรวมคำว่า ExxonMobil, Exxon, Esso, และ Mobil อยู่ด้วย เพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายสำหรับเว็ปไซตนี้ บางครั้งอาจมีการใช้คำเช่น บริษัทใหญ่ บริษัท เรา หรือบริษัทที่ว่านั้น เพื่อระบุโดยย่นย่อถึงบริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทในเครือใดโดยเฉพาะ บางครั้งอาจมีการระบุโดยย่อถึงหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค หรือสายงานธุรกิจของหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคเพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน ExxonMobil มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า รัฐบาล และกลุ่มอื่นจำนวนมากด้วย ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความเรียบง่าย จึงจะมีการใช้คำเช่น การลงทุน การร่วมลงทุน การเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ลงทุนร่วม และหุ้นส่วน เพื่อระบุถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน แต่คำเหล่านี้อาจไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง
 
บริษัท Exxon Mobil และบริษัทในเครือ (ExxonMobil หรือบริษัท) จัดทำเว็ปไซตนี้และเว็ปไซตที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเว็ปไซตอื่นๆ ของ ExxonMobil (เว็ปไซต) และบริการบางอย่าง การโต้ตอบ และการใช้งานบน หรือผ่านทางเว็ปไซตนี้ (บริการ) ให้แก่ท่านโดยขึ้นกับความตกลงที่ท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ดังต่อไปนี้ (ข้อกำหนดทั่วไป) การที่ท่านใช้เว็ปไซตหรือบริการนี้แสดงการยอมรับในข้อกำหนดทั่วไปดังกล่าว เมื่อยอมรับแล้ว ข้อกำหนดทั่วไปนี้จะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันระหว่าง ExxonMobil กับท่านเกี่ยวกับการใช้ใช้เว็ปไซตหรือบริการดังกล่าว (ข้อตกลง) หากท่านไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปดังกล่าว โปรดอย่าใช้เว็ปไซตหรือบริการนี้
 
1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษ
 
ExxonMobil อาจทบทวนข้อกำหนดทั่วไปเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ท่านควรตรวจสอบที่เว็ปไซตนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปฉบับล่าสุดเพราะจะมีผลผูกพันกับท่าน การเข้าใช้เว็ปไซตหรือบริการหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงว่าท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น
 
ท่านควรตรวจสอบทุกหน้าเมื่อเข้าไปที่เว็ปไซต บางพื้นที่อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษที่ใช้เฉพาะกับพื้นที่นั้น อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การเข้าใช้ในพื้นที่นั้นแสดงว่าท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษนั้น
 
2) การเข้าใช้เว็ปไซต
 
A. ความปลอดภัยของไซต ห้ามไม่ให้ละเมิด หรือพยายามที่จะละเมิดการรักษาความปลอดภัยของไซต การละเมิดดังกล่าวอาจทำให้ท่านต้องรับผิดชอบทางแพ่งหรืออาญา เราจะตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยว่ามีความผิดทางอาญาเกิดขึ้นเราจะร่วมมือกับหน่วยงานรักษากฎหมายในการสอบสวนเรื่องนั้น การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของเว็ปไซตและบริการรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ เรื่องต่อไปนี้:
 
การเข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บัญชีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านไม่ได้รับอนุญาต,
การเข้าถึงข้อมูลหรือการดำเนินการใดใดเพื่อรับบริการซึ่งไม่ใช่ของท่านหรือเพื่อการใช้ของท่าน,
การพยายามตรวจสอบ ค้นหา หรือทดลองจุดอ่อนของระบบใดใด ระบบย่อย หรือเครือข่าย,
การเข้ายุ่งเกี่ยว เจาะล้วงข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำให้เสีย หรือละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาต,
การส่งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยไวรัส (viruses) ม้าโทรจัน (Trojan horses) หนอน (worms) ระเบิดเวลา (time bombs) แคนเซิลบอต (cancelbots) หรือโปรแกรมหรือกลไกคอมพิวเตอร์อื่นๆ โดยมีเจตนาเพื่อหรือทำให้เกิดความเสียหาย ทำลาย ขัดขวาง หรือทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์หรือการทำงานของเว็ปไซตหรือบริการต้องเสื่อมสภาพลง,
การเข้าแทรกแซง เข้าสกัด หรือเข้ายึดระบบ ข้อมูลหรือข่าวสารใดใด หรือการเข้าแทรกแซงบริการที่ให้กับผู้ใช้ ผู้ให้บริการ หรือเครือข่ายใดใด  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ใดต้องรับภาระอย่างหนัก การส่งข้อมูลอย่างท่วมท้น การส่งเมล์ระเบิดเวลา หรือการทำให้ระบบนั้นใช้การไม่ได้
 
B. “สแปม” (Spam) หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกัน  ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมล์ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการฉบับเดียวกัน หรือที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน การโฆษณาทางธุรกิจ หรือจดหมายลูกโซ่ ไปยังกลุ่มอีเมล์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม (ซึ่งหมายถึงที่อยู่อีเมล์สองรายการหรือมากกว่าซึ่งถูกนำมารวมเป็นรายการเดียว)
 
C. การละเมิด ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็ปไซตหรือบริการเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด เราอาจยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าใช้เว็ปไซตหรือบริการหากเราเชื่อว่าท่านใช้เว็ปไซตหรือบริการนั้นเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ท่านอาจถูกศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายแก่เราหรือผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องซึ่งถูกท่านละเมิดสิทธิได้
 
D. ข้อห้ามอย่างอื่น ในการใช้เว็ปไซตหรือบริการท่านจะต้อง
 
ไม่ลงประกาศ ส่งอีเมล์ หรือส่งข้อมูลหรือใช้เว็ปไซตหรือบริการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ในทางก่อกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ในเชิงข่มขู่ หยาบคาย มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เพื่อแสดงความเกลียดชัง หรือที่มีเนื้อหาซึ่งไม่เป็นที่ต้องการใดใด หรือที่มีเนื้อหาซึ่งอาศัยประโยชน์จากเด็ก หรือที่รุกรานสิทธิส่วนตัวหรือสิทธิอื่นๆของบุคคลอื่น หรือที่มีเนื้อหาใดใดซึ่ง ExxonMobil พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องการให้แสดงหรือส่งผ่านเว็ปไซตและบริการดังกล่าว,
 
ระงับการส่งอีเมล์ไปยังผู้รับซึ่งระบุว่าไม่ต้องการรับการติดต่อจากท่าน,
 
ไม่เข้าร่วม และ/หรือสนับสนุนการกระทำซึ่งจะ: 1) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดใด หรือ 2) ทำให้มีความรับผิดในคดีแพ่งได้,
 
ไม่เข้าร่วมในการกระทำซึ่งอาจทำให้การทำงานของเว็ปไซตหรือบริการต้องเสียหายหรือเสื่อมสภาพลง
 
ไม่เสแสร้งเลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใด ระบุตนโดยเท็จหรือแอบอ้างตัวตนหรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในลักษณะใด หรือปลอมแปลง ลบทิ้ง หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวใน TCP/IP ในอีเมล์หรือการแจ้งข้อความใดใด,
 
ไม่เข้าร่วมในการตลาดทางระบบออนไลน์ที่หลอกลวง หรือ
 
ไม่ช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น
 
E. ข้อความของท่าน ท่านต้องใช้ความระมัดระวัง สามัญสำนึก และวิจารณญาณในการใช้เว็ปไซตและบริการ ท่านต้องรับผิดชอบในเนื้อหาใดใดที่นำไปแสดงหรือส่งไปยังหรือส่งผ่านเว็ปไซตหรือบริการ ท่านตกลงและรับรองว่าข้อมูลใดใดที่ท่านนำไปแสดงหรือส่งผ่านเว็ปไซตหรือบริการนั้นถูกต้อง เป็นความจริง ไม่ทำให้เข้าใจผิด และแสดงออกอย่างจริงใจ และท่านมีสิทธิในการนำข้อมูลนั้นมาแสดงหรือส่งผ่านมายังเว็ปไซต เนื้อหาดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล ข้อความ ซอร์ฟแวร์ เพลง เสียง รูปถ่าย ภาพ วีดีทัศน์ การแจ้งข่าวสาร หรือสาระอื่นใดก็ตาม)  ไม่ว่าจะมีการนำแสดงโดยเปิดเผยหรือส่งผ่านเป็นการส่วนตัวถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่ผู้เดียว
 
F. ท่านยอมรับว่าการใช้ข้อมูลใดใดที่ได้จากเว็ปไซตหรือบริการนี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง
 
G. ผลจากการใช้อย่างไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ (แต่ไม่เป็นภาระผูกพัน) ในการพิจารณาที่จะปฏิเสธหรือลบทิ้งเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของท่าน และอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าใช้เว็ปไซตและบริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากมีการละเมิดหรือมีความพยายามที่จะละเมิดข้อตกลงนี้ ความพยายามใดใดหรือการละเมิดข้อตกลงนี้โดยทางอ้อม และความพยายามหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงโดยบุคคลที่สามซึ่งกระทำในนามของท่านอาจถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้โดยท่านเช่นกัน ยิ่งกว่านั้น การใช้บริการของบริษัทอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใดใดที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ก็จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ด้วยหากการใช้บริการดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อเว็ปไซตและบริการนี้ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม
 
H. การไม่ได้รับสิทธิดำเนินการ ท่านไม่ได้รับสิทธิดำเนินการ  ไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ภายใต้เรื่องสิทธิบัตรหรือสิทธิเกี่ยวกับความลับด้านการค้าซึ่ง ExxonMobil เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือครอบครองอยู่เท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้า จากการที่ท่านเข้าใช้เว็ปไซตหรือบริการนี้
 
I. การเชื่อมโยง  ท่านไม่สามารถเชื่อมโยงกับเว็ปไซตนี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  ExxonMobil  ท่านอาจถ่ายโอนข้อมูลและทำสำเนาเนื้อหาของเว็ปไซตนี้ได้หนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับการค้า หรือที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil หากท่านไม่เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าต้องเสียหายลง นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในย่อหน้านี้แล้ว ท่านไม่สามารถทำสำเนา (ไม่ว่าจะโดยการพิมพ์ลงกระดาษ การเก็บในแผ่นดิสก์ การเก็บไว้ที่เว็ปไซตอื่น หรือด้วยการถ่ายโอนในลักษณะใดก็ตาม) แจกจ่าย (ซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายสำเนา) แพร่ภาพและเสียง และเปลี่ยนแปลงหรือยุ่งเกี่ยวกับส่วนใดของเว็ปไซตนี้ในลักษณะใดก็ตาม
 
3) เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
 
ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, และยี่ห้ออื่น เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการเป็นเครื่องหมายของ ExxonMobil และบริษัทในเครือ  เครื่องหมายของ ExxonMobil อาจไม่ได้ปรากฏบนเว็ปไซตนี้ทุกอันและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เห็นทางเว็ปไซตนี้อาจไม่มีในทุกประเทศ อาจมีผลิตภัณฑ์หรือบริการบางชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้าของท้องถิ่นในบางประเทศ เครื่องหมายของบุคคลที่สามอาจปรากฏอยู่บนเว็ปไซตนี้เมื่อมีการเอ่ยถึงองค์การหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การนั้น
 
กดดูที่นี่สำหรับรายชื่อจาก A ถึง Z สำหรับยี่ห้อซึ่งปรากฏบนเว็ปไซตนี้
 
ผู้ใช้อาจส่งต่อ แจกจ่าย และ/หรือถ่ายสำเนาข้อความภายใต้สิทธิบัตรของ ExxonMobil บนเว็ปไซตนี้หากเอกสารทั้งหมดหรือหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหน้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดใด ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ส่วนหัวและส่วนล่างของหน้า การประกาศไม่ยอมรับ และข้อมูลอื่นๆ ด้วย ท่านไม่สามารถทำสำเนาเอกสารเหล่านี้ไปยังเว็ปไซตอื่น

4) คำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว
 
บริษัท Exxon Mobil และบริษัทในเครือ (“ExxonMobil”) ยินดีที่ท่านสนใจในเว็ปไซตนี้รวมทั้งเว็ปไซตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ ExxonMobil ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญและเราอยากให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราเรื่องการเก็บข้อมูลของผู้เข้ามายังเว็ปไซต และเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเหล่านั้น  โปรดตรวจสอบที่แต่ละส่วนหรือแต่ละหน้าของเว็ปไซตซึ่งท่านเข้าใช้  บางส่วนหรือบางหน้าของเว็ปไซตดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับการใช้ของท่าน ตัวอย่างเช่นอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านสำหรับการใช้งานบางอย่าง
 
ข้อมูลและการนำไปใช้
เมื่อมีผู้เข้าไปที่เว็ปไซต คอมพิวเตอร์ของเราจะเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัตเพื่อให้เว็ปไซตนั้นสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ระหว่างการใช้งาน เรายังเก็บข้อมูลอื่นๆ เช่นจำนวนผู้เข้าใช้เว็ปไซต ส่วนของเว็ปไซตที่มีการเลือก ที่อยู่ IP (หรือที่อยู่ทางอินเตอร์เนทซึ่งคอมพิวเตอร์ของท่านได้จากผู้ให้บริการอินเตอร์เนท) คำลงท้ายบัญชีอีเมล์ของท่าน ประเภทของโปรแกรมที่ใช้ (เช่น Netscape หรือ Internet Explorer) รวมทั้งวันและเวลา  เราใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางสถิติเพื่อปรับปรุงการออกแบบและการบริหารเว็ปไซตของเรา ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวที่จะระบุตัวตนหรือที่อยู่ของผู้เข้าใช้เว็ปไซต
 
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องของรายละเอียดส่วนบุคคล คือข้อมูลที่อาจใช้เพื่อระบุถึงบุคคล เช่นชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และโทรศัพท์  หากระหว่างที่เข้าไปยังเว็ปไซตท่านได้ให้รายละเอียดเฉพาะตัว สั่งซื้อสินค้า เข้าร่วมการแข่งขัน หรือส่งข้อมูลอื่นให้กับเรา ท่านก็อาจให้รายละเอียดส่วนตัวแก่เรา เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน ส่งใบเรียกเก็บเงินตามคำสั่งซื้อของท่าน เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการที่คิดว่าท่านอาจสนใจ หรือเพื่อติดต่อกับท่านในวัตถุประสงค์อื่น ข้อมูลส่วนตัวอาจนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและให้การฝึกอบรม และเพื่อประเมินผลแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลทักษะและความสามารถด้วยตนเองจากผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อกำหนดและส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม
 
ตามที่อธิบายไว้ข้างใต้เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลที่สาม เราไม่แจกจ่ายหรือขายข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สามเพื่อให้บุคคลที่สามเสนอสินค้าหรือบริการแก่ท่าน ยิ่งกว่านั้นตามที่อธิบายไว้ในส่วนของการบอกเลิก/แก้ไขข้อมูล  เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากฐานข้อมูลเพื่อให้ท่านไม่ได้รับการติดต่อจากเราอีกต่อไป หากท่านแจ้งว่าข้อมูลส่วนตัวที่ท่านเคยส่งให้กับเว็ปไซตของเราก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้อง เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไข และจะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามดังกล่าวหากท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว เช่นในกรณีของการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดโดยเฉพาะ
 
ข้อมูลที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน
เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่าง (ที่เรียกกันว่า “cookie” ) ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้ามาหรือใช้เว็ปไซตของเรา ข้อมูลนี้จะช่วยท่านเรื่องการเข้าใช้เว็ปไซต และทำให้ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลซ้ำทุกครั้งเมื่อเข้ามาใช้ ท่านสามารถลบหรือปิดกั้นข้อมูลดังกล่าวจากคอมพิวเตอร์ของท่านได้ถ้าต้องการ (จอภาพ “help”หรือคู่มือผู้ใช้จะบอกวิธีปฏิบัติเรื่องนี้)
 
ข้อมูลจากเด็ก
เว็ปไซตของเรามีข้อมูลซึ่งอาจเป็นที่สนใจเป็นพิเศษสำหรับเด็ก แต่ ExxonMobil ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวจากหรือเกี่ยวกับผู้ที่อายุต่ำกว่า 17 ปีผ่านทางเว็ปไซตนี้
 
การเชื่อมโยงHyperlinks
เว็ปไซตนี้โยงไปถึงเว็ปไซตอื่นซึ่ง ExxonMobil ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลรักษาอยู่ เราไม่สามารถรับผิดชอบในนโยบายหรือการปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็ปไซตดังกล่าว และไม่สามารถกล่าวแทนหรือรับรองการปฏิบัติเรื่องนี้ เรายังไม่สามารถรับผิดชอบในนโยบายหรือการปฏิบัติของเว็ปไซตอื่นใดที่เชื่อมโยงกับเว็ปไซตของเรา เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็ปไซตเหล่านี้และติดต่อกับผู้ดำเนินการเว็ปไซตหากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดใด
 
การเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
การสื่อสารทางอินเตอร์เนทและการส่งข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ท่านด้วยวิธีอื่นทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต้องผ่านมือหรือถูกดำเนินการโดยบุคคลที่สาม แต่ ExxonMobil ไม่ขายหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามในวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่สามนี้เสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ท่าน
 
เราอาศัยบริษัทหรือบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่บางอย่างแทนเรา เช่นการรับคำสั่งซื้อ การนำส่ง การส่งไปรษณีย์หรืออีเมล์ การขจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกจากบัญชีลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล ความช่วยเหลือด้านการตลาด การรับชำระเงินด้วยบัตรสินเชื่อ และการให้บริการลูกค้า  บริษัทหรือบุคคลเหล่านี้มีข้อมูลส่วนตัวของท่านพอที่จะทำหน้าที่ได้ แต่ไม่อาจนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
 
ExxonMobil อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวนี้ให้กับส่วนงานต่างๆ หรือบริษัทในเครือทั่วโลก ซึ่งอาจหมายถึงการส่งมอบข้อมูลจากกลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศนอกกลุ่ม E.E.A. นี้ การให้ข้อมูลกับเว็ปไซตหมายความว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งเรื่องการส่งต่อข้อมูล ซึ่งรวมถึงการส่งมอบข้อมูลข้ามประเทศตามที่ระบุไว้ในคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้
 
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ExxonMobil ไม่พยายามค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดใดจากผู้เข้าใช้เว็ปไซต นอกจากจะมีข้อกำหนดทางกฎหมายให้ทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่นในกรณีการรับสมัครหรือจ้างงาน  ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรวมถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับ: ชาติพันธุ์หรือต้นกำเนิด ทัศนะทางการเมือง ศาสนาหรือศรัทธาความเชื่อ การเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต และชีวิตทางเพศหรือประวัติอาชญากรรม เราแนะนำว่าท่านไม่ควรให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในลักษณะนี้ แต่หากท่านให้ข้อมูลดังกล่าว ExxonMobil จะยอมรับความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่านเพื่อให้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้ตามที่ระบุไว้ในคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือในลักษณะที่ระบุไว้ในจุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

การบอกเลิก/แก้ไขข้อมูล
ท่านสามารถขอให้ถอดถอนหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยส่งอีเมล์ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องใต้ “Contact Us” เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน และดังที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามดังกล่าวหากท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวนี้
เงื่อนไขสำหรับการใช้ การแจ้ง และการทบทวน
ถ้าท่านเลือกเข้ามาใช้เว็ปไซตของเรา การใช้และข้อโต้แย้งใดใดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะขึ้นอยู่กับคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดทั่วไปของเรา ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเรื่องความเสียหาย การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง และการนำข้อกฎหมายมาใช้ เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขคำประกาศนี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ExxonMobil
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อสำนักงาน Global Privacy Office ของ ExxonMobil ตามที่อยู่ข้างใต้:
บริษัท ExxonMobil Global Services Company
Attn: Global Privacy Office
Esso Petroleum Company Limited
Mail Point 6
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
UK
KT22 8UX
 
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติของเว็ปไซตนี้หรือเกี่ยวกับการติดต่อกับเว็ปไซตดังกล่าว โปรดติดต่อ:
บริษัท Exxon Mobil Corporation
Attention: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049
 
อีเมล์
หากมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศความเปลี่ยนแปลงบนหน้านี้และแก้ไขวันที่ที่ส่วนบนสุดของคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง
 

5) ไม่มีการรับประกัน
 
การจัดเว็ปไซตและให้บริการนี้เป็นไป “ตามลักษณะที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกันใดใดทั้งสิ้น ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายซึ่งบังคับอยู่จะอนุญาตให้ได้ ExxonMobil ไม่อ้างสิทธิเรื่องการรับประกัน ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเรื่องความสามารถที่จะนำสินค้าออกวางขายในตลาด ความเหมาะสมสำหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และการไม่ละเมิด ExxonMobil ไม่รับรองหรือให้หลักประกันว่าการปฏิบัติงานหรือบริการต่างๆ บนเว็ปไซตนี้จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่รับรองว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็ปไซตนี้หรือคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนเว็ปไซตนี้อยู่จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่อาจเป็นอันตราย ExxonMobil ไม่รับรองหรือให้หลักประกันเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาของเว็ปไซตหรือบริการนี้ ในแง่ของความถูกต้องแม่นยำ ความพอเพียง ความเป็นประโยชน์ ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ กฎหมายในบางบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตเรื่องการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่มีผลสำหรับท่าน
 
6) ข้อจำกัดเรื่องความรับผิด
 
ExxonMobil จะไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับค่าเสียหายเพื่อการชดเชย เพื่อการลงโทษ หรือจากผลเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังหรือในกรณีพิเศษอื่นๆ จากการใช้ หรือการไม่สามารถเข้าใช้เว็ปไซต บริการ หรือผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุอยู่ในเว็ปไซตนี้ ถึงแม้ว่า ExxonMobil จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับโอกาสของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อาจไม่อนุญาตเรื่องการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิด หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่มีผลสำหรับท่าน
 
หากท่านไม่พอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็ปไซตหรือบริการหรือกับข้อกำหนดใดใดในเรื่องนี้ ทางออกโดยเฉพาะสำหรับท่านคือการเลิกใช้เว็ปไซตและบริการดังกล่าว
 
7) ข่าวสารจากผู้ใช้ซึ่งไม่ถือเป็นความลับ
 
ท่านไม่ควรส่งข่าวสารหรือเนื้อหาใดใดไปยังหรือผ่านทางเว็ปไซตนี้หากเห็นว่าเป็นความลับหรือเป็นเรื่องที่มีกรรมสิทธิครอบครองอยู่ ข่าวสารหรือเนื้อหาใดที่ท่านส่งไปยังหรือผ่านทางเว็ปไซตนี้จะถือว่าไม่เป็นความลับหรือไม่มีผู้อ้างกรรมสิทธิครอบครอง นอกจากจะมีการระบุอย่างชัดแจ้งในคำประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ ExxonMobil หรือมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากระหว่างท่านกับ ExxonMobil แล้ว จะถือว่าท่านให้สิทธิ ExxonMobil ในการใช้ข้อมูลนั้น รวมทั้งทำสำเนา นำออกแสดง ส่งต่อ และแจกจ่ายอย่างไม่จำกัด ทั่วโลก โดยเพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าธรรมเนียมใดใด ท่านยังตกลงด้วยว่า ExxonMobil มีสิทธิที่จะใช้แนวคิด ความรู้ หรือข้อคิดเห็นใดใดที่ท่าน (หรือผู้กระทำในนามของท่าน) ส่งมายังหรือผ่านเว็ปไซตนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรืออ้างถึงท่านหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด
 
8) การใช้เว็ปไซตของบุคคลที่สาม
 
เพื่อความสะดวก ExxonMobil อาจเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซตซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สาม หากท่านต้องการเข้าถึงเว็ปไซตของบุคคลที่สามโดยอาศัยการเชื่อมโยงผ่านเว็ปไซตนี้ท่านจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเอง ExxonMobil ไม่รับผิดชอบสำหรับไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่อาจพบจากการเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซตของบุคคลที่สาม ExxonMobil ไม่ให้คำรับรองหรือรับประกันใดใดในเรื่องนี้และไม่รับผิดชอบสำหรับเว็ปไซตที่เชื่อมโยงหรือเนื้อหาของเว็ปไซตดังกล่าวด้วย
 
9) บริเวณเพื่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้
 
เว็ปไซตนี้อาจมีบริเวณที่ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกระดานบุลเลติน ปฏิทิน แชทรูม หรือหน้าเวปเพจส่วนตัว
 
ExxonMobil มีสิทธิแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะตรวจสอบหรือสอดส่องส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็ปไซตและบริการ ซึ่งรวมถึงบริเวณที่ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ExxonMobil ไม่มีความรับผิดใดใดเกี่ยวกับเนื้อหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้
 
10) การเปิดเผยข้อมูล; การคาดการณ์ล่วงหน้า
 
ข้อมูลบางส่วนบนเว็ปไซตนี้อาจเป็นการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลงานด้านการเงินของบริษัทในภายหน้า เราต้องการเตือนว่าคำแถลงเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งเหตุการณ์หรือผลที่แท้จริงอาจแตกต่างไปมากได้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับเอกสารที่บริษัทรายงานต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบฟอร์ม 10-K, 10-Q และ 10-Q/A ล่าสุดของบริษัท  เอกสารเหล่านี้มีและระบุถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุอยู่ในการคาดการณ์หรือคำแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตเป็นอย่างมาก เรื่องเหล่านี้รวมถึงผลงานในแต่ละไตรมาสที่อาจแปรเปลี่ยนไป การพึ่งพาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แผนเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงในการผลิต ความเสี่ยงจากระบบโครงสร้างอินเตอร์เนท ความผันแปรของราคาหุ้น การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และการเติบโตในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ
 
11) การมีให้ใช้ได้ทั่วโลก/การควบคุมการส่งออก
 
บางส่วนของเว็ปไซตและบริการนี้อาจถูกควบคุมและดำเนินงานโดย ExxonMobil จากที่ตั้งต่างๆ ในสหรัฐ ExxonMobil ไม่รับรองว่าเว็ปไซต บริการ หรือข้อมูลที่ได้หรือที่ระบุอยู่บนเว็ปไซตจะเหมาะสมหรือมีให้ใช้ได้ในทุกที่  การเข้าถึงเว็ปไซตและบริการนี้จากประเทศใดซึ่งเนื้อหาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายหรืออาจมีโทษได้เป็นเรื่องต้องห้าม และการเข้าถึงหรือใช้เว็ปไซต บริการ หรือเนื้อหานี้โดยบุคคลหรือจากประเทศใดที่สหรัฐดำเนินมาตรการลงโทษก็เป็นเรื่องต้องห้ามเช่นกัน
 
ผู้ที่เข้าใช้เว็ปไซตและบริการนี้จะดำเนินการเองและต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทั้งของสหรัฐและในพื้นที่นั้นๆ ท่านไม่สามารถนำบริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดใดที่ได้จาก หรือที่ระบุอยู่บนเว็ปไซตนี้ไปส่งออกหรือส่งออกซ้ำ นอกจากจะปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ของสหรัฐอย่างเต็มที่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยัง (หรือให้กับพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยของ) ประเทศใดที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือมีมาตรการลงโทษสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยี  หรือส่งไปยังบุคคลหรือองค์กรใดที่อยู่ในรายชื่อพลเมืองผู้ได้รับการระบุเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐ หรือในรายชื่อองค์กรของสำนักงานบริหารการส่งออก หรือในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธของสำนักงานบริหารการส่งออก หรือในรายการคำสั่งต้องห้ามของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ นอกจากนั้นท่านยังต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในประเทศของท่าน ซึ่งอาจมีผลต่อสิทธิของท่านในการนำเข้า ส่งออก หรือใช้เว็ปไซต บริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่ได้หรือที่ระบุอยู่บนเว็ปไซตนี้
 
12) การปกป้องคุ้มครองบริษัท
 
ท่านตกลงที่จะปกป้องคุ้มครอง ไม่เอาผิด และแก้ต่างให้กับบริษัท Exxon Mobil (ซึ่งรวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Exxon Mobil ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “ExxonMobil”) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทจากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง การดำเนินการ หนี้สิน ความเสียหาย หรือความรับผิดใดใด ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามที่เหมาะสม ในกรณีที่การดำเนินการนั้นสืบเนื่อง เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของข้อตกลงนี้ หรือจากการฝ่าฝืนของบุคคลอื่นใดที่ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน
 
13) กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
 
ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับโดยอำนาจทางกฎหมายของรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา (โดยไม่ส่งผลต่อหลักการเรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย) ในกรณีที่การกระทำ การฟ้องร้องหรือการดำเนินการทางกฎหมายใดใดที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนี้ตกอยู่ในข่ายอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐ ท่านและ ExxonMobil ตกลงยอมรับอำนาจและมอบหมายให้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐประจำเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย สำนักงานอเล็กซานเดรีย เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการหาข้อยุติสำหรับกรณีพิพาท แต่หากการกระทำ การฟ้องร้องหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่ว่านี้ไม่อยู่ในข่ายอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐ ท่านและ ExxonMobil ตกลงยอมรับอำนาจและมอบหมายให้ศาลประจำเขตการปกครองแฟร์แฟกซ์ของรัฐเวอร์จิเนีย เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการหาข้อยุติสำหรับกรณีพิพาทดังกล่าว
 
14) หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ปกครอง
 
บางส่วนของเว็ปไซตและบริการนี้อาจเป็นที่สนใจพิเศษสำหรับเด็ก แต่ ExxonMobil ไม่พยายามเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 17 ปีจากเว็ปไซตนี้
 
15) วิธีติดต่อกับเรา
 
หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับคำประกาศออนไลน์สำหรับเว็ปไซตนี้ หรือเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติ โปรดติดต่อเราได้ที่ :
 
บริษัท Exxon Mobil
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049